- Rapporten gir en beskrivelse av situasjonen som FUG langt på vei stiller seg bak. Det vi opplever spesielt problematisk med Nordahl-rapporten, er imidlertid hoppet fra situasjonsbeskrivelsen til løsningsforslagene. Vi savner en analyse av hvorfor situasjonen er som den er. Hvorfor har det vært manglende styring på feltet? spurte Lise Lundh blant annet.

Unnfallenhet

FUG tror at svaret på unnfallenheten ligger i to forhold:

1) Generelle holdninger til mennesker som ansees som utenfor normalen. En må øve seg på å se at alle mennesker faktisk også kan være ressurpersoner.

2) Iveren etter å holde og redusere egne budsjett, uten tanke på at kortsiktige løsninger ofte ikke er de som skaper faktisk framgang. 

- Det er ikke rettigheten det er noe galt med, men det at rettigheten ikke blir oppfylt. Vi må for all del ikke svekke rettsvernet for de elevene som trenger et rettsvern aller mest. Foreldre må ha mulighet til å kunne påklage et vedtak dersom barna deres unntas fra ordinær opplæringsplan eller opplæringsmetode, sa Lundh.

- Det er veldig krevende å ha en barn med store lærevansker. Dersom en fjerner den individuelle retten og en juridisk klageadgang, gjør dere situasjonen verre for mange elever og deres familier, la hun til.

FUG vil også påpeke dette overfor opplæringslovutvalget. Den individuelle retten må ikke svekkes under pretekst av at den ikke blir overholdt

Inkludering viktig!

Lundh sa også at dersom man heller fjerner unntaket som gjør det mulig å la elever med spesialundervisning sitte med ufaglærte assistenter i førstelinjen, da har man egentlig gjort veldig mye.

 - Dette handler noe om økonomi og noe om holdninger. Å spare på kvalitet i skolen, fører til tap på andre områder. Ofte er valget faktisk mellom dyrt og bra, eller dyrt og dårlig sa hun og fortsatte:

- Inkludering er så viktig! FUGs erfaringer fra foreldreveiledning tilsier at det foreldre er aller mest bekymret for, er om barna deres har venner og føler tilhørighet på skolen. Hvis man går rundt og føler seg dum eller ensom, er det vanskelig å lære noe særlig.

- Men Nordahl-rapporten fremstiller det som om manglende inkludering handler om at noen blir tatt ut av klassen, at inkludering handler om at alle skal være sammen hele tiden. Tvert imot, mener vi. For mange av våre barn er det en nødvendig forutsetning for å mestre skoledagen, at de får pauser alene eller i mindre grupper. Problemet er når det lages permanente spesialgrupper (særlig i Osloskolen og andre store byer), ofte med elever som har lite til felles og behov for ulike typer tilrettelegging.

Hjem-skole-samarbeid

Lise Lundh avsluttet med tre viktige punkt:

1. Hjem-skole-samarbeid
2. Hjem-skole-samarbeid
3. Hjem-skole-samarbeid

- Vi må få rutiner for foreldresamarbeid rundt alle elever og spesielt de som behøver spesialundervisning. Dette står i loven, men det skjer ikke. Her er det mye å hente på bedre resultater i skolen, fremhevet Lise Lundh blant annet.

Her er FUGs høringssvar til Nordahlutvalgets-rapport.