FUGs første reaksjon på regjeringens forslag til Statsbudsjett 2020 ble publiset i denne pressemeldingen fra FUG 7. oktober. Her sa utvalget seg fornøyd med at Fylkesmennene pålegges en femdagsfrist for å reagere i mobbesaker. Men FUG var skuffet over kutt på 25 millioner i Statped.

I det endelige høringssvaret fra FUG som ble lagt frem for komitéen, er en del andre punkter tatt med. Et par av disse ble løftet frem i høringen.

Torill Braaten i høring om statsbudsjettet
Torill Braaten t.h. i høring om statsbudsjettet

Tegnspråk

Torill Braaten sa at FUG savner en satsing på Tegnspråkløftet i budsjettet. Hun viste til at FNs Barnekomite har understreket statens forpliktelse til å ta alle barnerettighetene med i betraktning i alle deler av budsjettprosessen og forvaltningsapparatet.

- At en elev kjenner seg trygg på sitt førstespråk er avgjørende for at barn kan bli hørt og at deres meninger tillegges vekt. Den store mangelen på lærere og førskolelærere med god nok fagkompetanse i tegnspråk, gjør dette vanskelig i dag, sa hun.

- Formelt sett er tegnspråkbrukernes rettigheter sikret i lov- og planverk, men dessverre vet vi at disse rettighetene svært sjelden blir oppfylt på en god måte. Det nåværende utdanningstilbudet i tegnspråklig kompetanse handler først og fremst om å utdanne tegnspråktolker, men det er mangel på fagdidaktikk og pedagogisk kompetanse.

- FUG mener derfor at det må etableres et utdanningstilbud som kan øke tilgangen på kompetente tegnspråklærere. Dette er helt nødvendig for å sikre at tegnspråklige skolebarn får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven og etter de rettigheter som er nedfelt i barnekonvensjonen og grunnloven, sa Braaten.

Her er FUGs tegnspråkbrosjyre.

E-læringsmodul

FUG la også vekt på en ny e-læringsmodul fra Utdanningsdirektoratet laget for lærere og ansatte i PP-tjenesten for å bedre kompetansen om elever med høyt læringspotensial. Dette er en elevgruppe FUG har engasjert seg for lenge.

Modulen blir ferdigstilt våren 2020 og er et viktig tiltak for å få flere elever gjennom utdanningsløpet.

- Her bør det også settes av midler for kompetanseheving slik at den nye kunnskapen kan tas i bruk. E-læringsmodulen vil være tilgjengelig til skoleåret 2020/21 samtidig som de nye læreplanene i Fagfornyelsen trinnvis skal innføres i skolene.

Dersom ikke e-læringsmodulen blir obligatorisk å gjennomgå og bestå, er FUG bekymret for at arbeidet blir nedprioritert i konkurranse med lovpålagte oppgaver.

- Det bør derfor legges inn midler til kompetanseheving for skoleledere, da vi vet at denne gruppen elever har vært vanskelig både å oppdage og å anerkjenne behovene til, sa Braaten i høringen.