I et felles innspill skriver noen av aktørene:

- Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes.

- Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring, skriver de.

Struktur og kultur

Aktørene som har underskrevet innspillet fra NEMIO-nettverket mener elevmedvirkning er noe som må gjennomsyre skolens struktur og kultur, og at elevers rett til å medvirke må styrkes og synliggjøres i de enkelte bestemmelsene i loven der det er naturlig og hensiktsmessig.

Å styrke elevmedvirkning handler også om å styrke barnerettighetsperspektivet fordi barns rett til å bli hørt er forankret i barnekonvensjonen både som en selvstendig rettighet og som et grunnleggende prinsipp, heter det videre.

Forslagene

NEMIO-aktørene foreslår følgende til opplæringslovutvalget:

• Vi oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å sørge for gode veiledere til elever, elevrådskontakter, kontaktlærere og foreldre om medvirkning og elevråd i skolen.

• Å styrke barnets rett til medvirkning i lovteksten og tydeliggjøre at det er skolens ansvar å legge til rette for at alle elever får oppfylt sin rett til å bli hørt i alle forhold som berører dem i skolehverdagen.

• At barnekonvensjonen, særlig retten til å bli hørt og hensynet til barnets beste, kommer tydeligere frem i hele opplæringsloven.

• Å lovfeste at elevråd skal ha representanter fra 1. trinn.

• Å vurdere en hjemmel for at lærlinger skal ha et lærlingråd.

• Å lovfeste rett til klassens time i alle klassetrinn.

• At utvalget ikke reverserer noen av endringene som ble gjort i opplæringsloven Kapittel 9A, som trådte i kraft 1. august 2017.

Les hele forslaget her.

Sjekk hjemmesiden til opplæringslovutvalget – alle kan komme med forslag!

Se en kortfilm fra Mobbeombudet i Trøndelag som enkelt forklarer dette oppropet.

NEMIO står for Nettverket for medvirkning i opplæringen og består av en rekke organisasjoner og ombud som arbeider med og for barns medvirkning i barnehager og skoler. FUG og FUB er med i dette nettverket.