FUG har fått henvendelser fra foreldre som ikke får klasselister på hvem barna deres går i klasse med, eller lister med kontaktinformasjon til foreldre. Kommunene/skolen forklarer dette med personvernhensyn og de nye GDPR-reglene.

I Oslo har Utdanningsetaten gått ut til skolene med en skriftlig beskjed om å ikke dele ut disse kontaktlistene.

FUG ønsker å høre Utdanningsdirektoratets (Udir) juridiske vurdering av saken om dette er offentlige lister.

Godt fremmøte på Åsgård skole

Et hinder for samarbeid

Det å ikke kunne få kontaktinformasjon eller få vite hvem barna går i klasse med oppleves som et unødig hinder i arbeidet med å bidra til trivsel og et godt skolemiljø for elevene, sier FUG i brevet.

- Vi mener dette må være en ren misforståelse og vi vil diskutere dette med både Udir og våre andre samarbeidspartnere. Vi vi vet jo hvor viktig det er med godt samarbeid for elevenes trivsel og læring. Hvis det blir vanskelig å finne hverandre, blir det også et hinder for å jobbe godt sammen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun deler Oslo-foreldrenes fortvilelse som kom til utrykk i et leserinnlegg fra FAU-leder ved Rustad skole, Gry Veiby, i Aftenposten 2. september. Veiby skriver blant annet:

"Det snakkes varmt om å bygge laget rundt eleven i skolen, men hvordan kan vi det når vi ikke engang får vite hvem barnet vårt går i klasse med?"

Offentlig informasjon

Datatilsynet vurderer klasselister som offentlig informasjon. FUG har også fått svar fra juridisk veiledningstjeneste som vurderer at GDPR ikke skal være til hinder for utdeling av verken elevlister eller lister med kontaktinformasjon til foresatte.

FUG er kjent med at det er en diskusjon i fagmiljøet og at de juridiske vurderingene kan være ulike. Likevel er vurderingen FUG har fått fra juristhold ganske klar:

- I og med at offentlighetsloven antas å gå foran personopplysningsloven, har GDPR etter min vurdering ikke medført store endringer, skriver Ingunn Wiig, seniorrådgiver og jurist ved Visma Veilederen blant annet.

Samle adresser i møter

FUG er kjent med at andre steder enn i Oslo blir foreldrene muntlig bedt om selv å samle kontaktinformasjon på foreldremøte ved skolestart. Dersom du ikke er tilstede, vil du da ikke bli regnet med

FUG understreker i brevene til Udir og Utdanningsetaten i Oslo at det å fremme samarbeid er avgjørende for et godt klasse- og skolemiljø. I brevet skriver de:

- Vi vet fra forskning at samarbeidet mellom hjem og skole har stor betydning for klassemiljøet. Foreldresamarbeid presenteres i NOU 2015:2 Å høre til som en av fem faktorer for et godt skolemiljø.

FUG peker også på generell del av læreplanen der det bl.a. står følgende:

«Dersom skolen skal fungere godt, krevst det ikkje berre at elevane kjenner kvarandre, men at også foreldra kjenner både kvarandre og kvarandres barn. Dette er nødvendig om dei skal kunne setje felles standardar for aktiviteten og åtferda til barna og dei unge. Skolen må hjelpe barna i utviklinga i forståing og samarbeid med heimane - og trekkje foreldra med i utviklinga av miljøet rundt opplæringa og i lokalsamfunnet.» heter det i brevet fra FUG.

Blide deltakere på FUGkonf13
(Arkivfoto: FUG)

Et minimum

- For å kunne samarbeide er det et minimum at de må vite om hverandre, og hvordan de kan nå hverandre. Mangel på kontaktinformasjon gjør at arbeidet både som tillitsvalgt forelder og vanlig forelder blir unødig vanskelig, sier FUG videre i brevet og viser til opplæringsloven § 13-3d.

FUG ber i brevet til Utdanningsdirektoratet om en avklaring i saken.