I sitt høringsinnlegg sa Refsland at en slik opptrappingsplan vil kunne bidra til at flere skal oppleve god livskvalitet og god psykisk helse, og at barn og unge som trenger det vil få et godt behandlingstilbud.

- Det er viktig at skolehelsetjenesten har personell med kompetanse på psykisk helse. Barn og unges psykiske helse etableres i tidlige leveår, og det gjør samspillet mellom barn og foreldre særlig viktig, sa hun.

FUGs rådgiver Kjersti Falck og FUG-medlem Elin Refsland (t.h.)
FUG-rådgiver Kjersti Falck t.v. og FUG-medlem Elin Refsland

Må være likeverdig tilbud

FUG er også opptatt av at det må være et likeverdig tilbud uavhengig av bosted. Alle kommuner må ha en god helsetjeneste for barn, unge og deres familier. Dette vil kunne bidra til å redusere sosiale forskjeller.

FUG deler helsesykepleiernes ønske om en lovendring som gjør at også skolene pålegges å ha et forpliktende samarbeid med skolehelsetjenesten. Alle elever må ha samme mulighet til å benytte tjenesten.

- Ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten vil man kunne fange opp barn og unge som sliter før de har et identifisert problem. FUG ser at det er store forskjeller mellom skoler. Ikke alle skoler har et godt nok tilbud.

- Helsesykepleier-tjenesten må være forutsigbar og det må være tid nok til å ivareta elevene på den enkelte skole uavhengig av bosted, sa Elin Refsland.

Livsmestring

FUG er også glad for de fylkesvise og regionale mobbeombud og mener de kan bidra til å øke livsmestring blant barn og unge, og til at de får hjelp tidlig nok. Dette er også et godt lavterskeltilbud til foreldrene.

FUG mener ellers at det er positivt at folkehelse og livsmestring innføres som et av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket. I den sammenheng mener FUG at kompetansen på psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen må heves.

Høringspanel om psykisk helse
FUG i høring sammen med Barneombudet

Savner tiltak mot foreldre

Foreldre og foresatte er ofte avgjørende for å finne frem til gode løsninger i barn og unges liv, også når det er behov for hjelp fra noen utenfor familien.

- FUG ser at det er mange gode tiltak i opptrappingsplanen, men savner systematiske tiltak spesielt rettet mot foreldrene i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

- God informasjon om hjelpeapparatene, et tett samarbeid i det forebyggende arbeidet på skolen og en plan for arbeidet med psykisk helse i skolenes rådsorganomener FUG kan bidra til økt engasjement og kunnskap hos foreldrene om temaet, sa Elin Refsland.

Se hele FUGs høringssvar her.