FUG mener Statped (spesialpedagogisk støttesystem) bør opprettholdes slik det er i dag. De besitter viktig spisskompetanse og ivaretar rettighetene til en sårbar gruppe barn. Dette har FUG også gitt som svar til høringer av Nordahlutvalgets rapport.

- Det at de nå omdisponerer fem millioner fra Statped ser vi som en svekkelse av et viktig støttesystem som innehar en unik kompetanse, og som vi mener bør beholdes. De 15 millionene burde vært gitt uten å røre Statped-budsjettet, sier Müller.

FUG er likevel glad for at regjeringen har økt potten til pilotprosjekter som skal gi mer kunnskap om tilpasset opplæring. Dette skjer i tilknytningen til stortingsmeldingen «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap» som legges frem i høst.

- Vi er enige i at det spesialpedagogiske tilbudet er altfor dårlig for barn og unge og at mange får hjelp altfor sent, sier FUG-lederen. I dag får annenhver elev med spesialundervisning hjelp fra ufaglært personale.

FUG er også glad for at SFO vil få en sentral plass i denne meldingen.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Digitale læremidler

FUG er positiv til at det settes ytterligere midler til digital satsing i skolen. Høsten 2020 får skolen nye læreplaner. Derfor satser regjeringen nå på å utvikle helt nye læremidler og å styrke innkjøpsordningen for skolene til digitale verktøy.

Til sammen er 74 millioner kroner øremerket nye digitale læremidler i revidert budsjett.

- De nye læreplanene skal gi nye muligheter og bedre kvalitet på opplæringen. Lærerne må ha gode digitale verktøy for å gi elevene gode ferdigheter i alle fag, inkludert digital dømmekraft og digital skaperkraft. Nye digitale verktøy vil endre praksisen i klasserommet og det er bra, sier FUG-lederen.

Samisk

FUG er også glad for at 10 millioner av de 74 millionene til digital satsning vil gå til å utvikle av samiske læremidler på de tre samiske språkene.

- Her er det et betydelig etterslep på læremidler, så dette rekker litt på vei, påpeker FUG-lederen.

Tegnspråk

FUG etterlyser prioriteringer av tegnspråkopplæring i revidert budsjett. Utvalget er bekymret for mangel på tegnspråklige lærerressurser. 

- I dag vet vi at altfor mange elever med behov for tegnspråk ikke får den opplæringen de har krav på. Vi mener det må satses på en master- og lærerutdanning i tegnspråk. Lærerne skal ikke bare kunne kommunisere på enkelt nivå, men gi elevene dybdelæring i fag. Da må dette satses på, sier FUG-lederen.

Lærerstudenter
(Foto: Colourbox)

Lærerutdanningen

FUG er glad for at det er regjeringen setter av 26 millioner kroner til opprettelsen av 100 nye studieplasser på lærerutdanningene. I tillegg kommer10 millioner til rekrutteringstiltak til grunnskolelærerutdanningene for de yngste barna.

- En viktig grunn til dette er innføringen av lærernormen, som FUG støtter. Derfor er dette en viktig tilleggsbevilgning, sier Gunn Iren Müller.

Her er revidert statsbudsjett 2019