Om lag 60 000 barn og unge i barnehage og skole fikk i 2018/19 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, i følge Kunnskapsdepartementet. Både Nordahl-gruppen og Stoltenberg-utvalget har pekt på at for mange barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får et for dårlig tilbud.

Nordahl-gruppen foreslo derfor blant annet å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene. Dette forslaget har altså ikke regjeringen fulgt.

- Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i sin pressemelding.

FUG var sterkt i mot

FUG skriver i sitt høringssvar til Nordahlutvalget 2. juli 2018 at alle elever skal få en grunnopplæring de kan nyttiggjøre seg slik at de i størst mulig grad skal kunne nå sitt potensiale.

"Alle elever har krav på undervisning av en pedagog. FUG mener at forslag til nye tiltak må være slik at det gir betydelig endring i praksis der hvor det i dag ikke fungerer. Vi stiller oss IKKE bak en tredeling av elevene, slik ekspertgruppen foreslår", påpeker FUG.

FUG kan ikke se at de tiltakene som utvalget foreslår ikke kan gjennomføres allerede i dag. Derfor er det vanskelig å tro på at tiltakene som foreslås vil føre til endring i praksis.

- FUG støtter IKKE forslaget om å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, står det understreket i høringssvaret.

Se regjeringens pressemelding her.

Ser hele FUGs høringssvar til Nordahlutvalget her.

Her er historien om Leonard (8) som jubler over at regjeringen lyttet.