Elin Refsland foran Storinget og løven
(Foto: FUG)

FUG-medlem Elin Refsland la frem FUGs høringsvar i åpen høring for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 31. oktober.

FUG er fornøyd med at det satses på flere tiltak for å sikre god kvalitet i grunnskolen, uansett bosted. Vi er imidlertid bekymret for at foreldrene ikke blir sett på som en naturlig samarbeidspart i skolen i tiltakene som settes i verk. 

I sitt svar skriver FUG blant annet:

- Utenforskap er kanskje den største trusselen samfunnet vårt står overfor. Foreldrenes utenforskap videre-føres til barna og forsterkes om vi ikke klarer å snu dette i fellesskap. Foreldrene må synliggjøres som en naturlig samarbeidspart i de ulike tiltakene, i tråd med lovverket.

Dårlig kommunikasjon

FUG får årlig mange henvendelser som gjelder vanskelig kommunikasjon og samarbeid med skolen, selv i lovpålagte oppgaver.

Vi vet at foreldres utdanningsnivå har betydning for elevenes skoleprestasjoner, men vi vet også at et godt samarbeid mellom hjem og skole kan endre på dette.

FUGs erfaring er at skoler i områder med lav utdanning ikke har gjort noe for å endre på egen praksis, og nærmest kan bruke foreldrenes utdanningsnivå som unnskyldning for dårlige resultater. Dette kan bidra til en systematisk skjevhet i grunnopplæringen som et bedre hjem-skole-samarbeid kan bøte på.

Laget rundt eleven

FUG er glad for utprøving av modeller av Et lag rundt eleven og har forventninger til dette. Modellene handler om hvilke kompetanser som kan hjelpe skolen i å skape en trygg og god hverdag for elevene. FUG ønsker at modellene ivaretar foreldrenes rolle i laget på en god måte. 

FUG ønsker også at den omtalte e-læringsmodulen om elever med høyt læringspotensial blir obligatorisk for alle lærere.

Jente med mobil og neglelakk
(Foto: Colourbox)

Mobbing

FUG er glad for at regjeringen viderefører planlagte tiltak mot mobbing, men er likevel skuffet over at satsingen mot mobbing ikke er større, gitt de alvorlige sakene som vi blant annet kjenner fra media.

I sitt svar ber FUG om midler til evaluering av hvordan ny 9 A fungerer, herunder hvordan skolen involverer elever, foreldre og rådsorganene i skolens systematiske arbeid for å forebygge mobbing.

FUG reagerer også på at det ikke er satt av øremerkede midler til skolehelsetjenesten, særlig sett i lys av tall fra Ungdata-undersøkelsen.

FUG er fornøyd med at det endelig blir gjennomført evaluering av SFO.

Flytting til Bø

FUG er særlig glad for at det vurderes ekstra midler til FUGs flytting til Bø i Telemark.  Det å flytte virksomheten til Bø vil i rene flyttekostnader komme på anslagsvis 3.3 millioner. FUG har i utgangspunktet et relativt lite budsjett (14.840 mill.) og vil være avhengig av tilførte midler for å kunne opprettholde en viss form for aktivitet i 2018.

Også driften fra Bø vil koste mer enn ved lokalisering i Oslo. Tildelingen til drift av FUG og FUB er redusert med 100 000 kroner som følge av gevinst ved overgangen til digital post.

Eksakte tall er vanskelig, da det å drifte FUG og FUB fra Bø nødvendigvis vil måtte endre måten å arbeide på. Det er likevel vanskelig å se for seg at FUG og FUB skal kunne samarbeide med aktører i sektoren uten å være tilstede i de fora hvor det skjer. Ut fra dagens aktivitetsnivå vil det påbeløpe rundt 300 000 i rene reisekostnader, og i tillegg kommer kostgodtgjørelse, samt reisetid som vil tilsvare rundt ett årsverk.

Dersom KD, Utdanningsdirektoratet og våre øvrige samarbeids-parter møter oss i Bø, vil reisekostnadene bli tilsvarene lavere. For 2018 regner vi med halvtårsvirkning og ber derfor om økning på 800 000 i tildelingen.

Se hele FUGs svar i åpen høring om Statsbudsjettet 2018 her.

Se hele høringen her, der FUGs medlem kommer inn ca 10.45