Du kan klage til Fylkesmannen

Hvis en elev eller foreldrene til en elev har prøvd å ta opp dårlig skolemiljø med skolen, men skolen ikke reagerer, kan eleven eller foreldrene klage direkte til Fylkesmannen. Da må de først ha meldt fra til en ansatt ved skolen, og deretter rektor, og det må ha gått en uke fra de meldte fra til rektor.

Det er elevens egen opplevelse av sin skolehverdag som er viktig. Hvis en elev opplever mobbing eller krenkelser eller synes at hun har en dårlig skolehverdag, og hvis foreldrene eller eleven mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, kan de ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

Det er bare den eleven som føler seg krenket, eller foreldrene til dette barnet, som kan melde fra. Barn kan melde fra til Fylkesmannen selv. Det er alltid barnets subjektive opplevelse som skal legges til grunn for Fylkesmannens behandling. 

Les om hva som er et godt skolemiljlø

Her kan du klage

Hva gjør Fylkesmannen?

Når en forelder eller en elev varsler Fylkesmannen skal skolen skal legge frem all informasjon de har om saken. Taushetsplikten skal ikke stå i veien for dette.

Fylkesmannen undersøker saken, snakker med alle de involverte og undersøker hva skolen har gjort og om tiltakene var effektive. Elevenes beste skal veie tyngst når Fylkesmannen bestemmer hva skolen skal gjøre videre.

Fylkesmannen kan bestemme om skolen har gjort nok for å hjelpe eleven, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre. Dette er enkeltvedtak. Fylkesmannen skal sette en frist for når skolen skal ha gjennomført det som er bestemt. Hvis skolen ikke følger opp med de tiltakene som Fylkesmannen har bestemt, kan eleven klage skoleeieren inn til Fylkesmannen. Da kan Fylkesmannen bøtelegge skoleeieren.

Fylkesmannen kan også bestemme at en elev skal bytte skole, men da skal alt annet være prøvd først. Fylkesmannen skal følge opp saken og se til at skolen gjør det som er bestemt.

Hva hvis jeg er uenig med Fylkesmannen?

Det Fylkesmannen bestemmer er enkeltvedtak, og kan klages på i henhold til forvaltningsloven.

Dersom dere mener at Fylkesmannens vedtak ikke er riktig for barnet deres, og dere klager på vedtaket, er det Utdanningsdirektoratet som skal behandle klagen.

Det hender at Fylkesmannen avviser klager. Hvis du opplever dette og er uenig i vedtaket, kan du eller barnet ditt klage. Da vil Fylkesmannen behandle klagen, og hvis de ikke vil gjøre om på vedtaket sitt, blir klagen sendt videre til Utdanningsdirektoratet.