Elever på 5.–7. trinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Formålet er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for elevene.

Hva sier loven?

Kroppsøving

I læreplanverket står det at kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. På 1.–4. trinn skal elevene få utfolde seg fritt i ulike miljøer, mens man på 5.–10. trinn skal legge vekt på idrettsaktivitet, friluftsliv, trening og livsstil.

Friminutt

Det finnes ingen lovgivning som bestemmer hvor mye friminutt eller matpause alle barn skal ha hver skoledag. Men Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barn får minst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen i tillegg til minst 20 minutter matpause. Elevene må få ro til å spise maten sin og matpausen er også en viktig sosial arena.

Elever på 5.-7. trinn 

Elever på 5.–7. trinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget, til sammen 76 timer. Meningen er å legge til rette for en variert og aktiv skoledag for alle elever, uavhengig av funksjonsnivå. Alle skal få mulighet til å oppleve glede, mestring, fellesskap og variasjon. 

Tips til elevrådet

  • Ta opp organiseringen av skoledagen i elevrådet før dere eventuelt snakker med skolen om dette
  • Ta det gjerne opp med foreldrerådet (FAU) også
  • Lag en plan for hvordan dere mener skolehverdagen skal se ut. Hvor mange pauser synes dere at dere trenger?
  • De enkelte klassene/gruppene/trinnene kan også ta det opp med lærerne. Husk at det er viktig at elevene selv kan ta ansvar for å komme tidsnok inn til timen etter friminuttet

Tips til skolen

  • Friminutt, frisk luft og fysisk aktivitet er viktige for et godt skolemiljø og for elevenes læring. Diskuter derfor gjerne dette med elevrådet, slik at alle elevene får si sin mening om skolemiljøet.
  • Mens dere ser skolehverdagen til elevene, er foreldrene eksperter på barna hjemme og kan dermed gi dere viktige tilbakemeldinger om hvordan barna har det på skolen. Spør gjerne foreldrerådet/FAU om innspill som gjelder skolehverdagen – friminuttene også

Les mer om hvordan skape et godt skolemiljø

Les Utdanningsdirektoratets veilder om fysisk aktivitet og måltider i skolen