Hva sier loven?

Kroppsøving

I læreplanverket står det at kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. På videregående skole skal fokuset være på trening og livsstil. Det er mulig å søke om fritak for kroppsøving, men elevene må da ha legeerklæring.

Friminutt

Det finnes ingen lovgivning som bestemmer hvor mye friminutt eller matpause elevene skal ha hver skoledag. Men Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle elever får minst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen i tillegg til minst 20 minutter matpause.

Tips til elevrådet

  • Ta opp organiseringen av skoledagen i elevrådet før dere eventuelt snakker med skolen om dette
  • Lag en plan for hvordan dere mener skolehverdagen skal se ut. Hvor mange pauser synes dere at dere trenger?
  • De enkelte klassene/gruppene/trinnene kan også ta det opp med lærerne. Husk at det er viktig at elevene selv kan ta ansvar for å komme tidsnok inn til timen etter friminuttet

Tips til skolen

  • Friminutt, frisk luft og fysisk aktivitet er viktige for et godt skolemiljø og for elevenes læring. Diskuter derfor gjerne dette med elevrådet, slik at alle elevene får si sin mening om skolemiljøet
  • Mens dere ser skolehverdagen til elevene, er foreldrene eksperter på barna hjemme og kan dermed gi dere viktige tilbakemeldinger om hvordan barna har det på skolen. Spør gjerne foreldrene om innspill som gjelder skolehverdagen – friminuttene også

Les Utdanningsdirektoratets veilder om fysisk aktivitet og måltider i skolen