Inne

Dårlig innemiljø kan være at klasserommene er for trange, støynivået er for høyt, luften er dårlig, møblene ikke er tilpasset hver enkelt elev, garderoben er for trang, toalettene ikke fungerer, skapene er for små eller rengjøringen er for dårlig. Det kan også være at skolebygget ikke har universell utforming og ikke er tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelser.

Ute

Et dårlig utemiljø kan for eksempel være at lekeapparatene er gamle eller farlige, eller at det ikke finnes lekeapparater i det hele tatt. Hvis uteområdene er uoversiktlige, kan elever bli utsatt for krenkelser uten at de voksne får det med seg, og hvis uteområdet ikke legger til rette for variert bruk, kan det skape et dårlig utemiljø

Les mer om krav til det fysiske skolemiljøet

Skolen skal reagere raskt

Hvis en elev eller forelder eller et av rådene eller utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på det fysiske miljøet ved skolen, skal skolen snarest mulig behandle saken som et enkeltvedtak. Hvis skolen ikke gjør noe innen rimelig tid, kan foreldrene eller rådet/utvalget klage som om det var gjort enkeltvedtak. 

Elever: Sjekk din skole!

Det er flott om elevene selv kan være med og undersøke og bli bevisste på hvordan inneklimaet deres er.

Norges Astma- og Allergiforbund har laget et verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklimaet på skolen. Et dårlig inneklima har stor betydning både for helse, trivsel og læring. 

Barnet mitt

Hvis du mener at barnet ditt ikke får god nok tilrettelegging av undervisningen eller at det er behov for fysisk tilrettelegging tilpasset ditt barn, må du ta dette opp med kontaktlærer og eventuelt rådgiver/sosiallærer/spesialpedagog, gjerne skriftlig: 

 • Beskriv utfordringene barnet ditt har
 • Kom gjerne med forslag til hva du tenker kan hjelpe
 • Be om et møte eller en samtale med skolen
 • Du kan også selv kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og be om at de utreder om barnet ditt har behov for spesialundervisning.

Hvis du ikke synes situasjonen blir bedre for barnet, skriv en e-post til rektor der du ber om at skolen gjør noe med situasjonen. Spør hvordan de følger opp opplæringsloven. Hvis skolen fremdeles ikke tar tak i situasjonen, kan du klage til Fylkesmannen.

Klassen/gruppen, trinnet eller hele skolen

Det er skoleledelsen som må sørge for at det fysiske miljøet er tilrettelagt for hver enkelt elev og klasse/gruppe, mens skoleeieren har ansvaret for å gi skolene mulighet til dette.

Hvis det fysiske skolemiljøet som helhet er dårlig, eller det gjelder din klasse/gruppe eller trinn, kan det være lurt å snakke med foreldre-/klassekontakten. De kan ta det opp med FAU og skolemiljøutvalget (SMU) som kan ta det opp med skolen.

Når bekymringene om skolemiljø handler om hele skolen  kan foreldrene og skolen jobbe sammen for å få kommunen til å utbedre skolen. Her kan skolen, skolemiljøutvalget (SMU), samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS), FAU og elevrådet stå sammen om å klage både til skoleeieren og Fylkesmannen.

Les om hvorfor hjem-skole-samarbeid er viktig

Slik kan du gå frem

 • Snakk med kontaktlæreren
 • Snakk med de andre foreldrene og foreldre-/klassekontakten
 • Send en e-post til skolen, FAU og SMU der du beskriver problemet. Henvis til skolens oppfølging av opplæringsloven og plikten til å reagere raskt. Vær tydelig, fortell gjerne om konkrete hendelser
 • Snakk med barnet ditt om å ta opp problemet i elevrådet

FAU og andre utvalg

FAU og andre utvalg har en viktig rolle i å følge opp skolens arbeid med det fysiske skolemiljøet. De kan:

 • kan spørre om skolen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og følge opp arbeidet for et godt inneklima. Les mer hos Utdanningsdirektoratet
 • kan be skolen gjennomføre undersøkelser, for eksempel gjennom å la elevene selv undersøke skolen eller be om at fylkeslegen inviteres til å gjøre undersøkelser
 • kan foreslå tiltak som skolen kan gjennomføre for å bedre det fysiske skolemiljøet

Les mer om dette hos Norges Astma- og Allergiforbund