Svar:

Dette er ikke et enkelt ja/nei-spørsmål.

Dersom kulturskoleopplæringa skjer på skolen og i skoletida, vil de ansatte være omfattet av den vide personkretsen som vil ha en plikt til å følge med, varsle og gripe inn på linje med f.eks. vaktmester og renholder («Alle som arbeider på skolen», jf. § 9 A-4 og rundskriv Udir-3-2017 pkt. 6.3). De er altså omfattet av aktivitetsplikten. Det vil i slike tilfeller være nødvendig å ansvarliggjøre også ansatte i kulturskolen etter opplæringsloven kap. 9 A når tilbudet er lagt til/på skolen.

Hvis tilbudet er organisert i egne lokaler utenfor grunnskolen er det nok enklere å skille. Da gjelder ikke kap 9 A (inkl. § 9 A-4.)

(Svar fra Fylkesmanneni Nord-Trøndelag)