I sitt forslag til statsbudsjett (Prop 1 S) for 2020 foreslår regjeringen at Fylkesmannen får en tidsfrist til å iverksette en plan for håndtering av mobbevarslinger på skolen.

- Vi er glade for en slik tidsfrist, som vi også har foreslått tidligere i brev til Utdanningsdirektoratet. Men vi stiller spørsmål ved det lave beløpet på 4 millioner kroner. Men det er uansett et viktig signal og et skritt i riktig retning i arbeidet med mobbeforebygging, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Skuffet over Statped-kutt

Derimot er FUG svært skuffet over kuttet på 25 millioner kroner til Statped. I budsjettforslaget er det i stedet foreslått kompetansetiltak på et tilsvarende beløp i  kommunene og fylkeskommmunene.

- Dette er bekymringsfullt. Vi mener at viktig spisskompetansen om en sårbar gruppe elever går tapt når Statped svekkes. Dette mener vi ikke kan erstattes på en like god måte i kommuner og fylker, sier FUG-lederen.

Også ved revidert budsjett i mai var dette FUGs reaksjon. FUG mener Statped (spesialpedagogisk støttesystem) bør opprettholdes slik det er i dag. Dette har FUG også gitt som høringssvar på Nordahlutvalgets rapport.

Lærerspesialister i hjem-skole

Regjeringen foreslår videre satsing på lærerspesialister, med til sammen 200 millioner kroner. Det skal utgjøre 1500 lærerspesialister.

- Men i år igjen savner FUG at det settes av midler til egne spesialister på hjem-skole-samarbeidet som er så viktig for inkludering og integrering, sier FUG-leder Gunn Iren Müller

I og med at lærerutdanningene har så lite om hjem-skole-samarbeid, kunne dette faktisk blitt den aller viktigste lærerspesialist-utdanningen, mener hun.

SFO-satsing

- FUG er fornøyd med at regjeringen vil gi SFO er løft ved å innføre en rammeplan som kan bidra til økt kvalitet i SFO-tilbudet. Dette har vi etterlyst i mange år, sier Gunn Iren Müller.

I tillegg skal en heltidsplass på SFO ikke koste mer enn seks prosent av familiens samlede inntekt. Forslaget vil omfatte om lag 14 300 barn på 1. og 2. trinn, og det foreslås å bruke 58,2 millioner kroner på tiltaket i 2020.

– Vi er glade for disse SFO-tiltakene. Dette er viktig både for sosiale utjevning og for arbeidet med tidlig innsats og inkludering i skolen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Mobbeombud og minoritetsrådgivere

FUG er glad for at budsjettet øker støtten til arbeidet mot mobbing, inkludert 10 millioner til de regionale- og fylkeskommunale mobbeombudene.

Vi er også glade for 15 millioner til flere minoritetsrådgivere i skolen. – Dette håper vi også på sikt kan bidra til bedre samarbeid mellom skolene og foreldrene. Foreldrene er i mange sammenhenger en nøkkel til integrering, sier Müller.

FUG er også glade for at regjeringen har invitert kommunene til å prøve ut ulike ordninger med fleksibel skolestart. Dette har FUG vært opptatt av lenge.