Svar:

Ja, det gjør det. I opplæringsloven kap. 9 A står det at alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et trygt og godt skolemiljø. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet. Les mer om hva et godt skolemiljø betyr

Skolemiljøet skal ikke bare være trygt og godt, det skal også fremme helse, trivsel og læring. Elever som opplever å bli utsatt for krenkelser som mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. Det samme gjelder elever som opplever at inneklimaet eller andre forhold ved skolebygningen gir dem ubehag. De kan henvende seg til skolen og be om at noe gjøres. Det skal nytte å si ifra. Les om hva du kan gjøre hvis skolemiljøet ikke er bra

Skolen har plikt til å gjøre noe innen en uke

Alle ansatte på skolen har plikt til å følge med på at alle elevene har det trygt og godt, og dersom de mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal de varsle rektor. Dette kalles aktivitetsplikt. Skolen skal, enten det er gjennom varsel fra en ansatt, fra elever eller foreldre, straks undersøke saken og eventuelt lage en plan for hvordan de skal endre på situasjonen. Hvis det har gått mer enn en uke etter at skolen ble varslet og det ikke har skjedd noe, kan eleven og/eller foreldrene kontakte Fylkesmannen etter først å ha meldt fra til rektor. Fylkesmannen kan pålegge skolen å gjøre konkrete tiltak eller ilegge skolen tvangsmulkt om de ikke klarer å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Skolen har ikke lov til å bruke dårlig økonomi som begrunnelse for å ikke sett inn et tiltak dersom det er eneste aktuelle tiltaket.

Skolemiljøutvalget

Ved alle grunnskoler og videregående skoler skal det være et Skolemiljøutvalg (SMU). I grunnskolen skal elever og foreldre være i flertall, og i videregående skole skal elevene være i flertall. SMU har et spesielt ansvar for å følge opp kap. 9 A, og utvalget skal medvirke til at elevene, foreldrene og de ansatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Et godt fysisk miljø er også viktig

Det fysiske miljøet på skolen er en viktig del av barnas læringsmiljø og alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres (opplæringsloven § 9A-7), og som er universelt utformet. Skolen skal ivareta elever med funksjonsnedsettelser.

Skolen skal følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.