De foresatte må ikke ha pedagogisk kompetanse, men de må kunne gi barna den undervisningen de trenger for å følge læreplanene, og de må kunne tilpasse undervisningen til barnet.

Reglene om gratis undervisningsmateriell gjelder ikke for hjemmeundervisning, og barna mister noen rettigheter etter opplæringsloven, for eksempel retten til spesialundervisning, særskilt språkopplæring og tegnspråkopplæring.

Barna får heller ikke noe vitnemål fra skolen. Foreldrene må be kommunen skrive en dokumentasjon på at eleven har fullført grunnskolen. Barn som har fullført grunnskolen, har rett til videregående opplæring, men vil da bli vurdert på individuelt grunnlag. Dersom foreldrene mener at barna ikke får god nok opplæring hjemme, må de skrive barna inn i den offentlige skolen.

Foreldrene kan velge å gi undervisning som er i tråd med for eksempel religiøs overbevisning, men de må følge læreplanene. Les mer hos Utdanningsdirektoratet.

Hva sier loven?

Opplæringsloven gjelder også for undervisning hjemme, og barna har plikt til å delta i opplæring og har de samme rettighetene til opplæring i alle fag som om de går på skolen. Læreplanverket skal følges i alle fag (opplæringsloven § 2-13), men barna har ikke krav på individuell vurdering og får ikke vitnemål. Foreldrene må be kommunen skrive en dokumentasjon på at eleven har fullført grunnskolen, som gir rett til videregående opplæring etter vurdering på individuelt grunnlag.

Kommunen fører tilsyn med opplæring i hjemmet, og kan også kalle elevene inn til spesielle prøver. Hvis kommunen finner at de kravene som lov og forskrifter stiller til hjemmeopplæringen, ikke er oppfylt, skal de kreve at barnet/ungdommen begynner på skolen (opplæringsloven § 14-3). Tilsynet skal skje i samarbeid med foreldrene.

Hjemmeundervisning ved kronisk eller langvarig sykdom

Hvis eleven er borte fra skolen over lengre tid på grunn av langvarig eller kronisk sykdom, kan kommunen/fylkeskommunen ha plikt til å gi opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel hjemme hos eleven. Retten til undervisning vurderes etter reglene for spesialundervisning