Retten til videreågende opplæring gjelder for alle som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring (opplæringsloven § 3-1).

Selv om en elev er syk, har han samme rett til opplæring som alle andre - både i omfang og innhold. 

Sakkyndigvurdering etter regler om spesialundervisning

Opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning gjør det klart at hvis en elev ikke får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, skal han ha krav på spesialundervisning.

Hvis en elev på videregående skole er for syk til å få utbytte av opplæring på skolen, må det gjøres en sakkyndig og/eller medisinsk vurdering, der det blir klart at eleven vil ha et behov for å få opplæring i hjemmet eller på sykehuset. Denne sakkyndig-vurderingen bør gjøres raskt, og et vedtak om spesialundervisning bør også fattes raskt, slik at eleven ikke vil stå uten et opplæringstilbud for lenge.

Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Enkeltvedtak og klage

Når det er fattet et enkeltvedtak, betyr det også at du har rett til å klage på vedtaket.