Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen (...)

Hovedpunkter i FUGs uttalelse - Tilgang til og bruk av digitale læringsressurser må ikke bli avhengig av verken kommuneøkonomi eller privatøkonomi, det må ikke dannes digitale skiller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. - Foreldre/foresatte må i strategien defineres som brukere sammen med elevene. - Foreldre/foresatte må være med i vurdering og valg av digitale læringsressurser. - Digitale læringsressurser kan styrke og videreutvikle digitalt hjem-skole-samarbeid og gi nye muligheter for informasjonsutveksling og dialog. - Digitale læringsressurser som skal brukes i grunnopplæringen, må være reklamefrie

FUG anbefaler at innføring av nye læreplaner utsettes ett år

FUG har en del kritiske kommentarer til utkast til nye læreplaner for grunnopplæringen. Etter FUGs mening gir læreplanutkastene for liten informasjon om hva elevene skal lære på de ulike trinnene. Her er FUGs viktigste innvendinger til de nye læreplanutkastene: - Læreplangruppenes forslag til planer var et bedre utgangspunkt - Det er for liten sammenheng mellom generell del og de enkelte fagplanene - Planutkastene er for vage med til dels utydelige mål - FUG ønsker kompetansemål etter hvert trinn i alle fag - Når planene er vage, kan det bli lærebøkene og den enkelte lærer som styrer innholdet i skolen - Det er store sprik mellom de enkelte fagplanene når det gjelder konkretisering av innhold og metode - FUG frykter for at opplæringen blir enda mer teoretisk enn den er i dag - Ferdighet til samarbeid og egenrefleksjon og samarbeid mellom hjem og skole bør være med i alle fag - Det er for liten vektlegging av det lokale perspektivet og norsk språk og kulturarv - De grunnleggende ferdighetene er ikke like relevante i alle fag Konklusjon: Planene bør ikke vedtas nå. FUG anbefaler at nasjonal innføring av nye læreplaner utsettes til skoleåret 2007/08. Les mer om FUGs høring: Utkast til nye læreplaner

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring