Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny formålsparagraf for skolen

FUGs høringsuttalelse har FUG lagt vekt på to områder: Samarbeid mellom hjem og skole og tilpasset opplæring. Konklusjonen er at forslaget til formålsparagraf medfører en klar svekkelse av foreldreretten og at tilpasset opplæring forsatt må være med i formålsparagrafen. FUG foreslår at "Opplæringa skal skje i samarbeid og forståing med heimen" blir første punkt i formålsparagrafen og at "Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven" tas inn.

Ansvar for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Sosial- og helsedepartementet har sendt ut en sak på høring som angår mange foreldre. Den handler om klargjøring av hvem som har ansvar for at barn som har behov for legemidler i det daglige, får bistand til å få tatt disse legemidlene. Høringsbrevet er utarbeidet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Det foreslås en ny § 2-4 i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten:§ 2-4: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. FUG har uttalt seg om saken.

Høringsuttalelse fra FUG om bl.a. utvidelse av FUGs mandat og tilpasset opplæring

FUG har uttalt seg om forslag fra departementet til en del endringer i opplæringsloven. FUG ønsker at tilpasset opplæring fortsatt skal være en del av formålsparagrafen. Dette er et overordnet prinsipp som skal gjennomsyre all undervisning. FUG er også enig i at FUGs mandat utvides til å omfatte første året i videregående skole, men det må følges opp med ressurser.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring