Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stortingsmelding om lærerutdanning

Regjeringen foreslår en ny fireårig lærerutdanning. FUG er glad for meldingen, men skulle gjerne sett at foreldrenes betydning for barnas læring og utvikling var betonet enda sterkere. FUG er også bekymret for rekrutteringen til læreryrket i årene framover.

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen/ Karlsenutvalget

FUG har skrevet en omfattende høringsuttalelse til denne saken. FUG er bl.a. opptatt av at årsaker til frafall må sjekkes bedre. FUG foreslår å nedsette en forskningsgruppe over fem år som kartlegger årsaker til at elever slutter og vurderer om tiltak som settes inn, har noen virkning.

Gratis leksehjelp - bidrag til sosial utjevning?

FUG er positiv til gratis leksehjelp i skolen. Men for at det skal bidra til sosial utjevning, mener FUG leksehjelpen må være obligatorisk og gjelde for alle elever på 1. - 7. trinn. FUG går således mye lengre i sin høringsuttalelse enn forslagene fra departementet legger opp til.

Plikt til foreldresamarbeid også i private skoler

FUG støtter departementets forslag om å lovfeste plikten til foreldresamarbeid også i private skoler, både i grunnskolen og i videregående opplæring. FUG støtter også forslaget om å endre betegnelsen "kompetanse på lavere nivå" til "grunnkompetanse."

Bedre læring for barn og unge med særskilte behov?

FUG er ikke enig i at rett til spesialundervisning skal erstattes av rett til "ekstra tilrettelegging i opplæringen" slik Midtlyngutvalget foreslår. FUG er redd for at det kan føre til en utvanning av ansvaret for elever som krever mer enn vanlig tilrettelagt opplæring. Midtlyngutvalgets innstilling har vært ute på høring og FUG gir både ros og ris i sin høringsuttalelse.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring