Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring i eksamensordning for privatister

Utdanningsdirektoratet foreslår at det bare bør tilbys eksamen i språk der det fins et fagmiljø som kan gjennomføre både muntlig og skriftlig eksamen på en god måte.

FUG sier seg enig i dette i sin høringsuttalelse, men er opptatt av forutsigbarheten for elevene. Fylkeskommunen må pålegges å informere alle elever på en grundig måte og overgangsordningene må gjøres godt kjent.

FUBs svar til Midtlyngutvalget "Rett til læring"

Alle barn skal ha de samme rettigheter i barnehagen. For de langt fleste normaltfungerende barn og for barn med fysiske funksjonhemminger av mindre utstrekning, vil barnehagen som felles arena ivareta barns ulike læringsbehov, behov for likeverd og inkludering. Men dette gjelder ikke for de aller svakeste.

Mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Østbergutvalget har nå avgitt sin innstilling og FUG har kommet med en fyldig høringsuttalelse. FUG er generelt sett fornøyd med innholdet i rapporten. Men FUG støtter ikke forslaget om adskilt rådgivningstjeneste for majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever. Dette innebærer etter FUGs mening en "oss og dem"-tenkning.

Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

FUG foreslår i sin høringsuttalelse at det forskriftsfestes at det skal avholdes to foreldremøter i året både i grunnskolen og i videregående opplæring. FUG er tilfreds med at det nå blir pålagt å ha utviklingssamtale mellom hjem og skole to ganger i året i hele grunnopplæringen. FUG ønsker at det skal settes av minimum 45 minutter pr. samtale i videregående opplæring.
Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring