Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisering av skoleåret i Vg3

FUG støtter tanken om en definert eksamensperiode og at det ikke gis vanlig undervisning etter denne. Standpunktkarakter settes ut fra gjennomgått pensum, og man må forvente at all undervisning etter dette er finpuss og justering av kunnskap før eksamen. FUG forventer at skole og skoleeier klarer å organisere undervisningen slik at elevene får minimumstimetall i alle fag.

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen

FUG er positiv til at det kommer en norm for lærertetthet i grunnskolen. Vår erfaring er at det er store variasjoner i lærertettheten, hvilket betyr at elevene i norsk skole får ulik mulighet til tilpasset opplæring og oppfølging. En minsteressurs vil sikre den ordinære undervisningen og gjøre skolene i stand til å oppfylle kravet om tilpasset opplæring

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

FUG er glad for at det er utarbeidet rutiner for håndtering av legemidler slik at alle barn får de medisinene de er avhengig av når de er på skolen og/eller i SFO. Rutinene og ansvarsfordelingen er tydelig beskrevet og dermed forutsigbare både for foreldre og for ansatte i skolen.

FUG anbefaler i sin høringsuttalelse en utvidelse av helsesøstertjenesten, både i forhold til denne saken og for å kunne være en del av skolens daglige arbeid for å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skade.

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet

FUG mener at skolene må ta et større ansvar for å orientere elever og foreldre om hvilke utdanningsinsinstitusjoner som fins i utlandet og hvilke som er godkjent.

FUG mener det bør være samme mulighet til å få godkjent hele opplæringsår i utlandet på yrkesfaglige utdanningsprogram som på studieforberedende utdanningsprogram.

Kartlegging av arenaer for brukermedvirkning i Utdanningsdirektoratet - rapport

FUG understreker i sin høringsuttaleles at det er viktig at de mindre organisasjonene også ivaretas i forhold til brukermedvirkning.

FUG foreslår at rådsmedlemmene i Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring (URIO) oppnevnes på bakgrunn av organisasjonstilknytning, ikke personlig oppnevning som nå.
Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring