Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Departementet foreslår presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket. Det foreslås videre å forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring. Høringen omfatter også forslag om endringer i bestemmelsen om fylkeskommunens ansvar for opplæring i fengsel, forslag om å innføre krav til politiattest ved tilsetting i folkehøyskole og forslag om å innføre lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og i fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring.

Høringsdokumentene

FUGs høringssvar

Høring - Kulturskoletilbud - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å gi elevene på 1.–4. trinn et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen.

FUG er betinget positiv til at elever på 1. – 4. årstrinn får et bedre kulturskoletilbud. Vi foreslår at lovfestingen skjer på en slik måte at en rekke hensyn blir ivaretatt. Hensynene retter seg mot lærerens kompetanse, innholdet og kvaliteten på tilbudet, behovet for styrking av musikk- og kulturskolen ogselve organiseringen av kulturskoletilbudet.

FUG forventer at kulturskoletilbudet skal gis av personale med solid faglig kompetanse.

FUG mener det er svært viktig at elever med krav på gratis skoleskyss også får gratis skoleskyss når de deltar på kulturskoletilbudet. På den måten blir det et reelt frivillig valg for elever å ta imot tilbudet om kulturskoletimen.

Høringsdokumentene 

FUGs høringssvar

Resultat: Saken er trukket

Høring om kvalitet i fagopplæringen

Utanningsdirektoratet utvikler et kvalitetsvurderingssystem som vil ha innvirkning på elevenes og lærlingenes opplæring på sikt. FUG er invitetert til å si sin mening om Utdanningsdirektoratets arbeid med vurdering av kvalitet i fagopplæringen.

FUG støtter Utdanningsdirektoratets arbeid med vurdering av kvalitet i fagopplæringen. FUG foreslår likevel at det blir obligatorisk gjennomføring av elevundersøkelsen på 5.-10. trinn i grunnskolen og at skoleeiere og skolene skal dokumentere rask oppfølgingen av elevundersøkelsen.

FUG mener videre at det burde vært obligatorisk gjennomføring av foreldreundersøkelsen, men ser også de praktiske utfordringene knyttet til gjennomføringen.

Høringsdokumentene

FUGs høringssvar

Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget

Udir sender med dette på høring et forslag om revidering av kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. Stortinget har allerede vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som skal undervise, må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Lovbestemmelsen
trer i kraft 01.01.2014. Her foreslår Udir blant annet flere presiseringer av kravet.

FUG foreslår at 60 studiepoeng skal være et generelt krav for personalet i både grunnskolen og videregående skole.

Høringsdokumentene

FUGs høringssvar

Her er resultatet:

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring