Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyring - om rett til pleiepengar ved sjuke barn

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å utvide pleiepengeordninga ved å inkludere grupper som i dag ikkje er omfatta. Dette gjeld barn som ikkje er livstruande eller svært alvorleg sjuke, men som har kontinuerleg pleiebehov og barn med varig sjukdom. Samtidig foreslår departementet å gjere regelverket enklare. Departementet foreslår ei utvida øvre aldersgrense på 18 år. Vidare foreslår departementet at pleiepengar skal gis med 100 pst. inntektskompensasjon i 260 dagar (eitt år) og 66 pst. kompensasjon i 1040 dagar (fire år). I tillegg foreslår departementet å gjere ordninga meir fleksibel ved å kunne gradere ned til 20 pst. slik at det skal bli lettare å kombinere pleieoppgåver og yrkesdeltaking.

Høyringsdokument

Høyringssvar frå FUG

Høring – om friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser mm

Kunnskapdepartementet har sendt forslag til endringer i opplæringsloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å
- gi elever i videregående skole et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene
- gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring
- klargjøre når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold
- fjerne lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse.

FUG har svart på denne høringen og uttrykte blant annet følgende:

  • FUG støtter et friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser
  • FUG støtter intensjonen om at flere skal få bedre grunnskoleopplæring, men at dette bør formuleres som en rettighet for elevene
  • FUG støtter klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold
  • FUG støtter å fjerne en anbefaling i loven som ikke blir fulgt, men gjør oppmerksom på praktiske utfordringer ved store skoler, som å ha store nok lokaler til å kunne samle hele foreldrerådet

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring – om rammeplaner for lærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Departementet foreslår derfor endringer i § 2 i rammeplanene. Dette er et ledd i arbeidet med tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

FUG har svart på denne høringen og uttrykte støtte til endringsforslagene.

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring – om opptak til høyere utdanning

Høringen omfatter forslag om endringer ved opptak til ulike høgskole- og universitetsutdanninger. Det foreslås bl.a. å skjerpe kravene for opptak til realfagsstudier og beslektete studier ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Det foreslås at disse endringene skal tre i kraft fra og med opptak høsten 2018. På anmodning fra Stortinget er det også foreslått hjemmel slik at institusjoner som tilbyr lærerutdanninger, kan innkalle kvalifiserte søkere til intervju før opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning.

FUG har svart på de delene av høringen som omhandler pedagogiske utdanninger og videregående. Her har vi blant annet gitt uttrykk for følgende:

  • FUG støtter tilleggskrav om realfag til 5-årig lektorutdanning med realfag, miljø- og naturfag ved UiB, UiO og UiT
  • FUG ønsker høyere minimumskarakterer i norsk og høyere minstekrav til skolepoeng til alle pedagogiske utdanninger
  • FUG støtter forslag om opptaksprøve i form av et intervju til grunnskolelærer- og lektorutdanning
  • FUG mener at elever som får vitnemål etter to år skal kunne forbedre karakterene innenfor en treårsperiode og fortsatt kunne få førstegangsvitnemål

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring