Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar - NOU 2016:18 Hjertespråket

Dato: 14.3.16

FUG ser at det er gjort et grundig og godt arbeid med utredningen. Som del av arbeidet med å sette seg inn i Hjertespråk har FUG deltatt på høringsseminar, snakket med foreldre og foreldrerepresentanter, samt drøftet ulike problemstillinger med skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjoner. Både gjennom FUGs egen erfaring og gjennom møter med andre kan vi kjenne igjen de utfordringene som Pedersen-utvalget beskriver.

I Hjertespråk presenterer utvalget mange gode tiltak, og FUG støtter i hovedsak disse. FUG har valgt å fokusere på kapittel 10, om samiskopplæring i grunnskole og videregående skole, men har også et par kommentarer knyttet til kapittel 8 og 16. FUG savner mer fokus på foreldrenes rolle i samarbeidet med barnehage og skolen, og også dette vil vi utdype i svaret.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er viktig for ungdom. Helsedirektoratet har sendt forslag til nasjonale retningslinjer på høring.  Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  Den består av fire deler, hvor del 1. og  2. har vært på høring før, mens det nå er del 3. og 4. som er på høring. FUG har avgitt høringssvar på del 3. Skolehelsetjenesten 5 – 20 år.

FUG støtter at skolehelsetjenesten i større grad må trekkes inn i skolens arbeid med psykisk helse og opplæring i samliv og seksualitet, både på system- og individnivå. Ungdata-undersøkelsene viser at mange elever er ensomme i skolen og på fritida. De senere tids saker i media kan også tyde på at det er uklare oppfatninger av hvor grensen for overgrep går. Dette er områder hvor skolehelsetjenesten har kompetanse, og FUG mener alle parter vil profitere på at de trekkes sterkere inn i arbeidet på skolen, både i forhold til elever og foreldre.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høring - Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport (NOU 2016:7)

Karriereutvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Karriereutvalget har blant annet gitt klare anbefalinger for etablering av et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle. Utvalget gir også noen anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivningen i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere.

FUG mener karriereutvalget har kommet med mange gode forlag, men mener at det særlig er to områder som ikke i tilstrekkelig grad blir berørt. Foreldrene til elever i ungdomstrinnet må få opplæring i de mulighetene som finnes for å kunne gi riktig støtte og utfordring til ungdommene i deres veivalg. Vi må unngå at foreldre veileder på feil grunnlag. Videre må det i kompetanseutviklingstilbud for karriereveiledere også stilles krav til veiledning av ungdommer og unge voksne med særlige behov.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høring - om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

.

Flyktningestrømmen det siste året har gjort at kommuner og fylkeskommuner ikke har klart å gi nyankomne opplæring i tråd med opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet mener at skoleeierne i slike situasjoner må få en viss tid på seg til å legge til rette for opplæring slik at tilbudet blir forsvarlig. De har foreslått en frist på tre måneder, men understreker samtidig at tilbudet må komme i gang så raskt som mulig. 

FUG ser behovet for lovendringen. FUG ser også at det er viktig for barnas og foreldrenes helse og utvikling at de raskt får kontakt med samfunnet rundt seg. FUG ville sett det som positivt om kommunene ble pålagt å ha en enkel form for beredskapsplan for hvordan man kan engasjere lokale krefter i den første fasen. Her kan også skolenes FAU ha en rolle.
 

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høring – forskrifter om rammeplan for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

FUG mener det er for lite fokus på lærerens rolle som relasjonsbygger og klasseleder. Dette har FUG gitt tilbakemelding på i høring om femårig grunnskolelærerutdanning, og det gjelder også for den samiske grunnskolelærerutdanningen. En lærers viktigste oppgave er å være en trygg voksen som elevene kan stole på. Elevene skal møte en voksen som ser dem og anerkjenner dem i hverdagen. Læreren må også være en tydelig klasseleder som skaper et godt klassemiljø, hvor alle elevene opplever tilhørighet og føler seg inkludert. Læreren skal også være en trygg voksen for foreldrene, og kunne møte foreldrene med respekt og likeverd.

Møte med foreldrene kan være vanskelig. FUG mener lærerstudentene må trene på dette i løpet av utdanningen, både gjennom metodene de opplever i undervisningen på lærerutdanningen og i praksisperiodene ute på skolene.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar
 

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring