Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomité – representantforslag om flere lærere i skolen og mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene

Dato: 17.10.17

FUG deltok på denne høringen i Stortingets Utdannings- og forskningskomité 10.10.2017. 

FUG støtter en nasjonal norm og tror en minstestandard vil sikre at kommunene prioriterer dette. FUG mener at lærertetthet og klassestørrelse må ses sammen med andre faktorer.

Et godt skolemiljø er viktig for læring.Særlig fire faktorer er viktige: God klasseledelse (tydelig struktur, positiv forventing, tilpasset opplæring); Gode relasjoner (elev-lærer og mellom elevene); Godt hjem-skole-samarbeid (bl.a. positiv forventning fra foreldre); God organisasjon og ledelse på skolen (kultur for læring på skolen og systematisk arbeid med bl.a. skolemiljø). Flere av disse avhenger av lærernes og skoleleders kompetanse.

FUG er svært bekymret for at lave læringsresultater over tid, som ikke skyldes klassestørrelse eller lærertetthet, aksepteres, uten at det settes i verk tiltak som har effekt.

FUG foreslår at normen innføres som en trinnvis prosess hvor utdanningsmyndighetene kan følge med på effekten av dette underveis, før det gjennomføres i full skala.

FUGs innspill til høringen

Høringssvar - Endringer i barnehageloven

Dato 13.10.17

FUG støtter departementets forslag om at det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehage, skole og SFO å utarbeide en plan for overgang fra barnehage til skole/SFO. FUG støtter også at hovedansvaret må ligge hos skoleeier. SFO er en viktig arena for utvikling av læring og det sosiale fellesskapet, og det er derfor helt nødvendig at det nå blir krav om et formelt samarbeid som også involverer SFO.

FUG minner om at foreldrene må involveres i dette arbeidet på en god måte, både gjennom involvering av rådsorganene og foreldrene til det enkelte barn. FUG mener også at barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen, og at dette bør synliggjøres i ny lovtekst.

Det er en forutsetning for barns trivsel at overgangen mellom barnehage og skole skjer i et konstruktivt samarbeid mellom barnehage, foreldre, skole og SFO. Overgangen handler også om at foreldrene trenger å bli trygge på at barna deres blir tatt godt i mot, at de vil møte noen som bryr seg om dem.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringssvar - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Dato: 29.9.17

Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever rett til den samme opplæringen uavhengig av foresattes eller barnets økonomiske situasjon. FUG er i kontakt med mange foreldre som opplever at det ikke er slik. Når offentlig støtte til barnefamilier behandles videre er det viktig å være kjent med problemstillingen.

FUG ønsker også å gjøre oppmerksom på at barn med særskilte utfordringer bor hjemme i større grad enn før. Dette er for mange barn og deres familier den beste løsningen. Det er imidlertid lite fokus på den merbelastningen det er for familiene å få hverdagen til å fungere. For enslige forsørgere blir det ekstra vanskelig å få hverdagskabalen til å gå opp. Familier med minoritetsbakgrunn opplever det også utfordrende å kommunisere med ulike etater for å koordinere hjelpetilbudet.

Merbelastningen gjør det vanskelig å kombinere full jobb med oppfølging av barn og øvrig familie. Ofte er det flere barn i samme familie som skal følges opp, og særlig ser vi at samarbeidet med skolen kan bli vanskelig. Dette perspektivet ser i liten grad til å være tatt hensyn til i NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

FUGs høringssvar

Høringssvar - Innspill til kjerneelementer i skolefagene

Dato: 27.9.17

FUG ser at det er gjort et godt arbeid rundt kjerneelementer i faget. Skolen har en formidabel oppgave og trenger støtte fra foreldrene i sitt arbeid. Våre innspill handler om hvordan det enkelte fag kan spille en rolle i dette arbeidet.

FUG ønsker å utfordre kjerneelementgruppen til å legge inn elementer som gjør at faglærer legger til rette for lekser som alle foreldre kan følge opp.

I diskusjonen rundt verdigrunnlaget anbefaler FUG at man diskuterer verdigrunnlaget med elever og foreldre, og lar dem være med å utvikle dette sammen med skolen.

FUG ønsker at elevene skal få arbeide mer praktisk med de ulike fagene, og at man har fokus på å lære den enkelte elev å lære. Det kan gi verdifull erfaring både i forhold til kreativitet, teknologi, innovasjon og entreprenørskap.

Videre må elevene oppleve reell medvirkning og innflytelse på skolehverdagen, lære at det å mene noe kan få betydning, og få erfare i praksis at det nytter å engasjere seg på områder som har betydning for dem. De må lære å like seg selv og ha tro på seg selv, sunn selvhevdelse, grensesetting og respekt for seg selv og andre. 

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring