Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar - Leirskoleopphold i grunnskolen og skolebytte i videregående

FUG støtter forslaget om å lovfeste leirskoleopphold eller annen skoletur med overnattinger slik forslaget legger opp til. Vi anser at det er mange positive momenter med dette forslaget, men FUG vil vektlegge tre forhold: Gratisprinsippet i skolen, friluftsliv som veien til fysisk aktivitet og friluftslive som vår felles kulturarv.

Skolebytte er et svært inngripende tiltak for en ungdom. FUG er svært bekymret for hva forslaget vil bety for de elevene det gjelder, og har liten tro på at det å bytte skole for en eller flere elever vil løse problemet.

 

Høringssvar - Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere

Dato: 18.12.18

Forskningen er entydig på foreldre er barnets viktigste ressurs og at foreldreinvolvering gir bedre resultater for elevene, både faglig og sosialt. Når det fremmes forslag om nasjonal satsing for flere lærere, stiller FUG seg undrende til at styrking av hjem- skolesamarbeid ikke er nevnt, og at foreldreperspektivet er glemt. FUG ønsker at skolen involverer foreldrene sterkere, i tråd med lov og forskrift, og mener det er en forutsetning for at skolen skal lykkes i sitt krevende oppdrag. Men da trenger skolene kunnskap om hva loven sier og hva forskning viser om temaet.

FUG foreslår tre tiltak:

  1. Opplæring i hjem-skole-samarbeid
  2. Laget rundt eleven – støtte for læreren i å skape godt skolemiljø
  3. Forskning på hva som virker i hjem-skole-samarbeidet

Les hele FUGs høringssvar

Les Dokument 8-forslaget fra representantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås

Høringssvar – Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Dato: 2.7.18

FUG mener at alle elever skal få en grunnopplæring de kan nyttiggjøre seg slik at de i størst mulig grad skal kunne nå sitt potensiale. Alle elever har krav på undervisning av en pedagog. FUG mener at forslag til nye tiltak må være slik at det gir betydelig endring i praksis der hvor det i dag ikke fungerer. Vi stiller oss IKKE bak en tredeling av elevene, slik ekspertgruppen foreslår.

FUG kan ikke se at de tiltakene som utvalget foreslår ikke kan gjennomføres allerede i dag. Derfor er det vanskelig å tro på at tiltakene som foreslås vil føre til endring i praksis. FUG støtter IKKE forslaget om å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. 

Analysedelen i rapporten gjentar hovedkonklusjonene fra funnene uten å gå nærmere inn på en analyse av de bakenforliggende årsakene. FUG savner en grundigere analyse som kan se nærmere på årsakene til hvorfor det er slik. Det er svært betenkelig at utredninger og rapporter på området avdekker de samme problemene i årevis. Vi tror ikke at det å fjerne lovgrunnlaget vil endre noe i positiv forstand. Snarere vil det føre til større behov for segregerte tilbud. FUG etterlyser også analyse og forslag til tiltak når det gjelder elever med minoritetsbakgrunn, særlig for elever med kort botid i Norge.

Heller enn å bruke mer tid på formelle prøver for å kartlegge elevenes ferdigheter, mener FUG det bør legges til rette for mer systematisk observasjon i skolen, slik at man kan se den enkelte i forhold til klassefellesskapet. Det er viktig å få klassefellesskapet til å fungere, slik at hver og en av elevene kan kjenne at de hører til, særlig i et spesialundervisningsperspektiv. FUG mener begrepet inkludering må innebære opplevd tilhørighet hos eleven, heller enn å fokusere på fysisk tilstedeværelse. Det er særdeles viktig at elever og foreldre blir hørt når det skal tilrettelegges. 

Forslaget vil i tillegg gjøre det vanskelig eller umulig for friskolene å ta imot elever som behøver ekstra tiltak/ressurser. Vi anser dette som en betenkelig utvikling mht elevtilfanget i friskolene.

FUG mener Statped bør opprettholdes slik det er i dag. De besitter viktig spisskompetanse og ivaretar rettighetene til en sårbar gruppe barn, og vi har ikke tro på at kommunene vil klare å opprettholde denne unike kompetansen Statped har. Videre mener vi PPT bør opprettholdes som et selvstendig organ - en endring av denne tjenesten vil kun innebære et "navnebytte", og vil ikke gjøre tjenestene de tilbyr bedre for barna.

Les hele FUGs høringssvar

Høringsdokumenter

Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen

Dato: 22.5.18

I sitt høringssvar legger FUG vekt på at ordningen med økt lærertetthet bør innføres trinnvis. FUG mener at det ikke er en god ide at kommunen kan ansette ukvalifiserte lærere midlertidig eller på vilkår, da dette kan misbrukes av kommunene. FUG tror likevel at det bør være en mulighet for de skolene som ikke klarer å rekruttere tilstrekkelig antall, pga. faktorer som de ikke selv rår over (f.eks. tilgang på antall kvalifiserte lærere). 

FUG mener videre at det bør legges til rette for et unntak fra lærertetthetsnormen i en overgangsperioden på 4 år slik at skolen på visse vilkår kan ha høyere forholdstall enn normen til og med skoleåret 2021-2022.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

 

Høringssvar – Regionreformen - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Dato: 8.5.18

FUG vil i denne høringen konsentrerer seg om det som handler om de oppgavene Statped har i dag.

FUG ber om at barnets beste-vurderinger blir gjort før det besluttes ny organisering av Statped. Statped ivaretar tjenester for en liten, men sårbar gruppe barn og unge. 

Tjenenstene som Statped tilbyr må være likt tilgjengelig for alle de elevene rundt om i landet som behøver deres tjenester, uten å skulle påvirkes av lokalpolitiske forhold.

Som eksempel er de statlige døveskolene nylig lagt ned. FUG kjenner til at disse nedleggelsene har skapt stor fortvilelse blant tegnspråklige elever og deres familier.

Staten må ivareta ekspertise som forebyggende for segregering og bortfall fra arbeidslivet i framtiden, for elever så vel som for foreldre. Ekspertutvalget sier lite om hvordan dette er tenkt ivaretatt.

FUG har liten tro på at regionene klarer å bygge opp og forvalte tilstrekkelig kompetanse til å ivareta disse oppgavene som Statped har idag.

FUG er oppriktig bekymret for kvaliteten på tilbudet for elevene i grunnopplæringen og foreldrene deres. FUG kan ikke se at Ekspertutvalget har tatt hensyn til FNs resolusjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser, CRPD, og Barnekonvensjonen i tilstrekkelig grad. CRPD er ratifisert av Norge, og omhandler tegnspråk spesielt. 

Skal det rokkes ved et så viktig spesialistområde som omhandler allerede utsatte elever, må vi se et sterkere elevfokus i grunnlagsarbeidet. Elever må også selv få anledning til å høres (jf. Barnekonvensjonen artikkel 12).

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring