Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er at opphopning av levekårsutfordringer i områder i og rundt de store byene er en utfordring i en rekke land i Europa. Personer med innvandrerbakgrunn er gjerne overrepresentert i disse områdene. Også i Norge er det  tendenser til en slik utvikling, selv om bildet ikke er entydig, heter det i begrunnelsen fra departementene. 

Utfordringene som drøftes i utredningen opptar FUG og FUB generelt. Arbeid mot utenforskap, styrket bemanning i barnehage og skole, språklæring som virkemiddel mot sosioøkonomiske barrierer og viktigheten av tett samarbeid mellom hjem, skole og barnehage er eksempler på dette.

Når det gjelder de konkrete tiltakene som er foreslått i utredningen, mener utvalgene at det må tilstrebes å gi disse universell utforming i størst mulig grad. Dette er viktig for å avdempe tiltakenes stigmatiserende effekter og utenforskap både på individ- og gruppenivå.

Her er FUB OG FUGs høringssvar

Høring NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle