Det sosiale og normale som nå kommer på plass for skoleelevene er også helt essensielle elementer i et folkehelseperspektiv. Smitteverntiltakene som fortsatt er nødvendig, reduserer ikke gleden av å få treffe venner, skolekompiser og lærere etter to måneder i hjemmeskole og delvis isolasjon.

Hjemmeskole har fungert for mange elever, men det har også vært store utfordringer for å nå fram til de sårbare barna og for hjem-skolesamarbeidet. Selv om lærerne har gjort en stor innsats og omstilt seg raskt, varierer kvaliteten i hjemmeundervisningen. 

Mange skoler og kommuner har heller ikke den digitale kompetansen eller plattformene som må være på plass for at nettundervisning kan fungere godt

Flott foreldreinnsats!

Foreldrene har vært en underkommunisert viktig ressurs for å veilede barna igjennom dagene med hjemmeskole. Foreldrene har også vært en stor støtte for å avlaste lærerne og skolene. 

Jeg har stor respekt for den solide foreldreinnsatsen i svært mange hjem og jeg vil gjerne bidra til å løfte også dette perspektivet opp ytterligere framover. Behovet for et ekstra fokus på et godt hjem-skole samarbeide har bare blitt enda sterkere i krisetid. 

FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios
(Foto: privat)

Ønsker en veileder for kriser

I en undersøkelse som Opinion gjorde for FUG svarte 30 % av foreldrene at de ikke hadde hatt noen form for kontakt med skolen i de første tre ukene med hjemmeundervisning, mens 14 % svarte at de kun har hatt dialog med skolen via barnet sitt. Dette er nedslående funn.

Vi hadde håpet og trodd at skolene ville tilstrebe gode rutiner for en jevn dialog i med foreldrene i en så alvorlig krise. Vi ønsker oss en veileder til beredskapsplaner med gode rutinebeskrivelser for form og hyppighet på kontakten mellom hjem og skolen i tiden med hjemmeundervisning. 

Pandemien kan blusse opp igjen eller det kan komme nye samfunnskriser som krever hjemmeskole i framtida. 

Forsiden Ny Opplæringslov
(Foto: Viken KFU)

Medborgerskap i skolen

Demokratiet vårt er noe av det fineste vi har og noe vi vet å ta godt vare på. Derfor feier vi grunnlovsdagen vår med stor høytid og fest. Selv om årets nasjonaldagsfeiring vil være annerledes så blir det uansett fest, is, flagg og finstas! 

Medborgerskap, demokrati og medvirkning er flotte betydningsfulle ord. Vi må aldri glemme hvor viktig vår frihet er og hvordan denne skapes – gjennom fri meningsytring og det å ha rom og arenaer for forming av egne standpunkt og diskusjon. 

Å hegne om de arenaer og organer i den norske skole hvor dette demokratiet i praksis kan utvikles er helt avgjørende. FUG er særlig opptatt av at demokratiet trenger klare føringer og rammer som er kjent av alle parter. 

Vi mener det er sentralt at alle er kjent med at foreldrenes medvirkning i skolen er avgjørende for elevenes trivsel, læring og medborgerskap i skolen. 

Den viktigste saken - frist 1. juli!

Opplæringslovutvalgets forslag om at rådsorganene på skolen (FAU, SU, Elevråd osv.) ikke lenger skal være lovhjemlet, må aldri få bli vedtatt av Stortinget. Det vil svekke foreldrestemmen, bidra til større ulikheter i samfunnet og svekke demokratiet vårt. 

FUG er tydelig på at denne saken er vår viktigste sak på veldig mange år. Vi har derfor blant annet intensivert vårt direkte arbeid med FAUer og KFUer over hele landet for å opprette dialog og presentere vårt syn. 

Vi opplever en enorm oppslutning og støtte og vi vil fortsette våre mange dialoger også med våre tradisjonelle samarbeidspartnere i de landsdekkende organisasjonene og fram mot høringsfristen 1. juli. 

Med ønske om en god 17. mai! Hurra!

Med vennlig hilsen
Marius Chramer, FUG-leder