Svar:

Når det blir vedtatt at et barn har rett på spesialundervisning, skal eleven få en individuell opplæringsplan (IOP).

Hensikten med individuelle opplæringsplaner

En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

Den individuelle opplæringsplanen gir muligheter for:

  • systematisk refleksjon over opplæringen for elever med behov for spesialundervisning
  • å sette eleven i sentrum ved at opplæring bevisst tar sitt utgangspunkt i kjennskap til elevens evner og forutsetninger
  • et helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes mot både individet og systemet
  • samordning med klassens plan og dermed samordning mellom spesialundervisning og ordinær opplæring
  • samarbeid mellom lærere, og mellom lærere og andre hjelpeinstanser, og dermed større helhet i elevens opplæringstilbud
  • dialog og samarbeid mellom skole og hjem
  • målrettet og samordnet bruk av ressurser (lærere, assistenter, tid, rom, lære- og hjelpemidler m.m.)
  • kontinuitet i opplæringen og dermed mulighet til å lette overgangen mellom barnehage og skole, mellom trinn i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med spesialundervisning
  • god sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering
  • dokumentasjon av elevens opplæringstilbud (omtale av mål, innhold og hvordan opplæringen ellers skal drives, er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt).

Les om spesialundervisning i grunnskolen

Les om spesialundervisning i videregående skole

Hva sier loven?

Alle elever som får spesialundervisning, skal etter opplæringsloven § 5-5 ha individuell opplæringsplan:

"Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen.

Klassestyraren til eleven skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven. Rektor sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen."

Også alle lærekandidater som får spesialundervisning, skal ha individuell opplæringsplan i samsvar med § 5-5 (jf. lovens § 4-2).