Svar:

  • Dette er et nasjonalt mål og et overordnet prinsipp som dekker alle sider ved opplæringen.
  • Det skal gi alle like muligheter til opplæring, uavhengig av den enkeltes evner og anlegg, alder, kjønn, hudfarge, seksuell orientering, sosial bakgrunn, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning, eller hjemmets økonomi.
  • Det må derfor forstås både på systemplanet og på individplanet.
  • For å sikre likeverdig opplæring for alle, kreves det forskjellsbehandling, ikke lik behandling.

Les om barns rett til opplæring i grunnskolen

Les om retten til videregående opplæring