Svar:

Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det gjennomføres en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven.

Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) som foretar den sakkyndige vurderingen. Den sakkyndige vurderingen har to hovedelement:

  1. utredning av elevens forutsetninger og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  2. tilrådning om hva slags opplæring som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud

Hva skal vurderingen handle om?

Opplæringsloven fastlegger at en sakkyndig vurdering blant annet skal omhandle følgende:

  • elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • eventuelle lærevansker eller andre særlige forhold som påvirker opplæringen
  • realistiske opplæringsmål for eleven
  • om en kan avhjelpe de vansker eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet
  • hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud
PP-tjenesten har ansvar for å foreta en helhetlig vurdering ut fra den dokumentasjonen som kan framskaffes. Denne informasjonen kan for eksempel være samtale med eleven/foreldrene, utdypende opplysninger og vurderinger fra skolen, egne undersøkelser, rapporter og utredninger fra andre sakkyndige eller samtale med andre berørte.

PP-tjenesten skal utrede både den enkelte elev og hele opplæringssituasjonen. Dette betyr at PP-tjenesten må utrede og vurdere i hvilken grad skolen har mulighet til å ivareta elevens behov for tilrettelegging innen det ordinære opplæringstilbudet. PP-tjenesten skal derfor ikke bare anbefale om barnet skal ha spesialundervisning eller ikke, men også om en kan gjøre endringer i det helhetlige læringsmiljøet som for eksempel jevnalderrelasjoner, organisering, rutiner og kompetanse. I tillegg til det individrettede sakkyndighetsarbeidet skal PP-tjenesten også arbeide systemrettet og hjelpe skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Før det blir gjort sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialundervisning, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene. Foreldrene eller eleven kan også kreve at skolen gjør undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om spesialundervisning er nødvendig. Tilbudet om spesialundervisning skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Kilde: Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede