Svar:

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.

Foreldrekontakter er ikke lovpålagt, og det er ulikt hvordan man organiserer på skolene. Noen velger to foreldrekontakter og to FAU-representanter. Noen velger en av hver. Noen velger to foreldrekontakter som samtidig er representanter i FAU, eventuelt at den ene sitter i FAU og den andre er vara. Uansett hvordan man gjør det, må de som blir valgt til foreldrekonatkater eller til FAU, samarbeide godt for å skape et godt læringsmiljø i klassen og et godt fellesskap mellom foreldrene. FAU bør ha vedtekter der det også står hvordan foreldrekonakter velges.

For å sikre kontimuitet i FAU, kan det være lurt at representantene velges for to år, og at halvparten er på valg hvert år. Dette er spesielt viktig på ungdomsskolen der elevene bare går i tre år.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren. 

Les mer om

FUG har også laget en eget hefte om å være foreldrekontakt