Inne

Dårlig innemiljøet kan være at klasserommene er for trange, støynivået er for høyt, luften er dårlig, møblene ikke er tilpasset hver enkelt elev, garderoben er for trang, toalettene ikke fungerer, skapene er for små eller rengjøringen er for dårlig. Det kan også være at bygget ikke har universell utforming og ikke er tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelser.

Ute

Et dårlig utemiljø kan for eksempel være at lekeapparatene er gamle eller farlige, eller at det ikke finnes lekeapparater i det hele tatt. Hvis uteområdene er uoversiktlige, kan elever bli utsatt for krenkelser uten at de voksne får det med seg, og hvis uteområdet ikke legger til rette for variert bruk, kan det skape et dårlig utemiljø.

Hvis en elev eller forelder eller et av rådene eller utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på det fysiske miljøet ved skolen, skal skolen snarest mulig behandle saken som et enkeltvedtak. Hvis skolen ikke gjør noe innen rimelig tid, kan foreldrene eller rådet/utvalget klage som om det var gjort enkeltvedtak.

Les om krav til det fysiske skolemiljøet

Barnet mitt

Hvis du mener at barnet ditt har behov for fysisk tilrettelegging, må du ta dette opp med kontaktlærer og eventuelt spesialpedagog/sosiallærer/rådgiver, gjerne skriftlig:

  • Beskriv utfordringene barnet ditt har.
  • Kom gjerne med forslag til hva du tenker kan hjelpe.
  • Be om et møte eller en samtale med skolen.
  • Du kan også selv kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og be om at de utreder om barnet ditt har behov for spesialundervisning

Hvis du ikke synes situasjonen blir bedre for barnet, skriv en e-post til rektor der du ber om at skolen gjør noe med situasjonen. Spør hvordan de følger opp opplæringsloven. Hvis skolen fremdeles ikke tar tak i situasjonen, kan du klage til Fylkesmannen.

Klassen/gruppen, trinnet eller skolen som helhet – samarbeid om å klage

Det er skoleledelsen som må sørge for at det fysiske miljøet er tilrettelagt for hver enkelt elev og klasse/gruppe, mens skoleeieren har ansvaret for å gi skolene mulighet til dette.

Hvis det fysiske skolemiljøet som helhet er dårlig, kan foreldrene og skolen jobbe sammen for å få kommunen til å utbedre skolen. Her kan skolen, skolemiljøutvalget (SMU), samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS), FAU og elevrådet stå sammen om å klage både til skoleeieren og Fylkesmannen.

Hvis det fysiske miljøet angår flere barn i en klasse/gruppe eller på et trinn, kan det være en sak for foreldre-/klassekontakten, FAU, skolemiljøutvalget (SMU) og elevrådet.

  • Snakk med kontaktlæreren
  • Snakk med de andre foreldrene og foreldre-/klassekontakten
  • Send en e-post til skolen, FAU og SMU der du beskriver problemet. Henvis til skolens oppfølging av opplæringsloven og plikten til å reagere raskt. Vær tydelig, fortell gjerne om konkrete hendelser
  • Snakk med barnet ditt om å ta opp problemet i elevrådet

Les om hvordan du kan klage

Les mer om hva man kan gjøre når skolemiljøet ikke er bra

Sjekk din skole!

Det er flott om elevene selv kan være med og undersøke og bli bevisste på hvordan inneklimaet deres er. Dette er også en rett de har. Norges Astma- og Allergiforbund har laget et verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklimaet på skolen. Et dårlig inneklima har stor betydning både for helse, trivsel og læring. Derfor er det flott om elevene selv kan være aktivt med på å undersøke inneklimaet og bli bevisste på hvordan inneklimaet på skolen er.

Norges Astma- og Allergiforbund har mye god informasjon til foreldre om krav til inneklima på skoler