FAU skal ikke engasjere seg i enkeltsaker, men de skal få informasjon fra skolen om hvordan skolemiljøet er og utvikler seg.

Skolemiljøutvalget skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og gi skolen råd og tilbakemeldinger om hvordan saker bør håndteres. Skolemiljøutvalget kan også be skolen om å gjennomføre undersøkelser eller lage aktiviteter for å bedre skolemiljøet.

FAU, samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) og SMU kan be skolen svare på forskjellige spørsmål: 

 • Hvordan ser svarene i elevundersøkelsen ut sammenliknet med tidligere år? Og hvordan vil skolen følge dette opp?
 • Hvordan jobber skolen systematisk for å fremme et godt og trygt skolemiljø?
 • Hvor mange og hvilken type saker som omhandler opplæringsloven § 9 A, er meldt til skoleeieren i løpet av en bestemt tid? Hvordan er sakene blitt håndtert, og hvor mange alvorlige saker er eventuelt meldt til skoleeieren? 
 • Hvordan er tilpasningen når det gjelder det fysiske læringsmiljøet med tanke på tilrettelegging av stoler/bord, universell utforming, luftkvalitet, kvadratmeter per elev, antall elever i klassen/gruppen og utvikling av uteområder?
 • Hvilke rutiner har skolen for å håndtere mobbing og krenkelser, hvilke skjemaer bruker de, og hvordan får rektor oversikt?
 • Hvordan undersøker skolen enkelthendelser (metoder, verktøy osv.)?
 • Hvordan jobber de med skolemiljøet på hele skolen, på hvert trinn og i hver klasse/gruppe?
 • Hva slags type tiltak synes de er effektive?
 • Hvor mange og hvilke hendelser har skolen registrert? Hvordan ble hendelsene håndtert? Fungerte tiltakene som ble satt inn, effektivt?
 • Hvor mange alvorlige saker har skolen hatt? Hvor mange saker er meldt inn til skoleeier eller klaget inn til Fylkesmannen? Hvordan har oppfølgingen av disse sakene vært?
 • Hvordan involverer de foreldrene til barna det gjelder?

Slik jobber råd og utvalg