Svar:

Det er et grunnleggende prinsipp i opplæringsloven at den enkelte elev har en rett til tilpasset opplæring. Dette følger av formålsbestemmelsen i opplæringsloven og gjelder alle elever i skolen.

Retten til tilpasset opplæring er ikke en individuell rett for den enkelte elev, men innebærer en plikt for skoleeier til å gi opplæring med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og evner.

Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også de elevene som anses som særlig faglig sterke, som ikke alltid får tilbud om hjelp. Dersom skolen ikke klarer å tilpasse den ordinære opplæringen, slik at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, inntrer en individuell rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. 

Du kan forvente at skolen legger til rette for tilpasset opplæring som sørger for at:

  • alle elever, ikke bare noen få, får adgang til kvalitetsundervisning
  • alle elevene får utbytte av undervisningen
  • undervisningen tilpasses den enkelte elev
  • det er høye forventninger til elevene

 

Se heftet om evnerike barn i Bærumsskolen her

Les om barns rett til opplæring i grunnskolen

Les om retten til opplæring i videregående skole