Fysisk miljø - inne og ute

Inne

Dårlig innemiljø kan være trange rom, høyt støynivå, dårlig luft, trang garderobe, at toalettene ikke fungerer, skapene er for små eller rengjøringen er for dårlig. Det kan også være at skolebygget ikke har universell utforming og ikke er tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelser.

Ute

Et dårlig utemiljø kan for eksempel være at lekeapparatene er gamle eller farlige, eller at det ikke finnes lekeapparater i det hele tatt. Hvis uteområdene er uoversiktlige, kan elever bli utsatt for krenkelser uten at de voksne får det med seg, og hvis uteområdet ikke legger til rette for variert bruk, kan det skape et dårlig utemiljø

Les mer om krav til det fysiske skolemiljøet

Hva gjør jeg hvis det fysiske miljøet på SFO er dårlig?

Det er ledelsen for SFO og eventuelt rektor som må sørge for et godt fysisk miljø. Skoleeieren har ansvaret for å gi SFO mulighet til dette.

Slik kan du gå frem

 • Snakk med ledelsen på SFO og eventuelt rektor
 • Snakk med de andre foreldrene og eventuelt FAU eller skolemiljøutvalget (SMU)
 • Send en e-post til ledelsen/rektor, FAU og SMU der du beskriver problemet. Henvis til oppfølgingen av opplæringsloven og plikten til å reagere raskt. Vær tydelig, fortell gjerne om konkrete hendelser
 • Hvis dette ikke fører frem, kan du kontakte skoleeier/kommunen og eventuelt Fylkesmannen med henvisning til forskriften og opplæringsloven

Psykososialt miljø - mobbing

Hverdagen på SFO er ofte preget av mer frilek og frihet enn skolehverdagen, og det er en viktig arena for barna å bli kjent på - på godt og vondt.

Hvis barnet ditt kommer hjem og forteller at det blir mobbet, eller hvis du forstår at barnet ditt ikke har det bra på SFO, er det lett å bli fortvilet og usikker.  Lurer du på hva mobbing er? Les mer her

Alle ansatte har aktivitetsplikt. De skal observere og reagere hvis de observerer en situasjon, eller har mistankte om at et barn ikke har det bra på SFO. Innen fem dager skal de undersøke og sette inn tiltak for å bedre situasjonen.  

Foreldre har behov for informasjon og kan hjelpe til

SFO har informasjonsplikt. Det betyr at ledelsen skal informere foreldrene blant annet om forhold som kan skade barna deres. Hvis SFO drives i skolens lokaler, er det normalt rektor som er leder (opplæringsloven § 13-7).

Mange foreldre synes at de ikke får informasjon raskt nok når barnet deres er blitt utsatt for mobbing eller har mobbet andre. Det kan være vanskelig for de ansatte å oppfatte hva som har skjedd i en enkelt situasjon, og barna kan ha forskjellige opplevelser. Likevel kan det være lurt å involvere foreldrene i saken, slik at de kan hjelpe til. 

Les mer om foreldrenes krav på informasjon

Hva gjør jeg hvis mitt barn blir mobbet på SFO?

Dette kan du gjøre: 

 • Si fra til en av de ansatte og helst lederen for SFO. Han har fem dager til å undersøke saken og sette inn tiltak
 • Hvis du ikke hører noe fra SFO skal du melde fra til rektor hvis SFO drives på skolen. Hvis SFO drives av noen andre, ta kontakt med ledelsen
 • Hvis du opplever at det ikke skjer noe, og rektor eller ledelsen ikke følger opp, kan du melde fra til Fylkesmannen 

Det er barnets egne opplevelser som skal følges opp, og en voksen kan derfor ikke avvise at et barn føler seg krenket eller mobbet hvis barnet sier eller gir uttrykk for det.

Hva hvis SFO-miljøet som helhet er dårlig?

Hvis du synes hele miljøet på SFO er dårlig: 
 • snakk med SFO-lederen eller rektor for å høre hva de tenker kan gjøres i form av aktiviteter for barna, opplæring av de ansatte mv
 • hvis SFO drives i skolens lokaler, eller i nær kontakt med skolen, ta saken opp med FAU og skolemiljøutvalget (SMU) ved skolen hvis de er engasjerte i SFO, eller hvis det er en foreldregruppe som jobber for å samarbeide med SFO
 • snakk med de andre foreldrene for å høre hva de synes
 • ta initiativ til å samarbeide med foreldre og SFO om å skape et bedre miljø på SFO