Det kan være mange grunner til at samarbeidet mellom skolen og foreldrene ikke fungerer. Ett dilemma kan for eksempel være at en av partene i samarbeidet opplever at samarbeidet fungerer, mens den andre ikke opplever det slik. Ofte vil samarbeidsproblemer handle om at skolen og utvalgene/foreldrene ikke har avklart forventningene til hva samarbeidet skal dreie seg om, og hvordan det skal foregå.

Det er rektor som skal legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid og ta foreldrene med på råd. Foreldrene skal møtes med respekt og bli lyttet til hvis de kommer til skolen med bekymringer, og FAU og skolemiljøtuvalget (SMU) skal involveres å utforme skolens handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø.

Hvis ikke rektor gjør dette, kan det hende skolen bryter loven, og du kan klage på skolen. 

Hvordan klager jeg på skolen?

Hva kan vi gjøre i slike situasjoner?

  • Be om et møte med rektor for å avklare forventninger – be om å sette av god tid, vær tydelige på hva dere forventer og be om at han også er tydelig. Forsøk å svare på: Hva er et godt samarbeid for deg? Ha som mål å finne en felles forståelse av hvordan dere kan samarbeide best mulig
  • Diskuter forventninger til skolen og hva slags forslag dere kan komme med til skolen i FAU
  • Hvis kommunikasjonen mellom rektor og FAU har låst seg fast, vurder om lederen av FAU eller SMU, som ofte er den som kommuniserer med rektor, skal tre til side og la noen andre overta
  • Samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) er mellomledd mellom skolen og skoleeier. Hvis hjem-skole-samarbeidet ikke fungerer, kan disse utvalgene ta det opp med rektor, og melde det videre til skoleeier
  • Hvis dere mener at skolen absolutt ikke oppfyller sin plikt til å legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene, kan dere melde dette til Fylkesmannen. Da må det først være tatt opp med rektor og skoleeier uten at det har blitt bedre