På videregående skole er det ikke selvsagt at foreldrene skal inviteres inn i råd og utvalg. Dette gjør at foreldrene kanskje ikke opplever at de har så mye de skulle ha sagt om sine barns skolehverdag, og avstanden til skolen kan oppleves som stor. 

Det kan også være et dilemma hvis en av partene i samarbeidet opplever at samarbeidet fungerer, mens den andre ikke opplever det slik. Kanskje tenker skolen at alt er greit, mens foreldrene er frustrerte og ikke når frem, eller foreldrene tenker at alt er greit, men skolen får ikke innspillene og informasjonen de trenger for å gi elevene god nok opplæring.

Slike samarbeidsproblemer kan handle om at skolen og foreldrene ikke har avklart forventningene til hverandre, eller at det ikke er tydelig hvordan man kan gi innspill eller få informasjon.

Det er rektor som skal legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid og ta foreldrene med på råd. Foreldrene skal møtes med respekt og bli lyttet til hvis de kommer til skolen med bekymringer.

Hva kan vi gjøre i slike situasjoner?

​I og med at det er elevdemokratiet som står sterkest i videregående skole, og foreldrene ikke har så en lovfestet rett til medvirkning, slik de har i grunnskolen, kan det være vanskelig å gi skolen innspill eller å søke informasjon. Det er ikke nødvendigvis er en fast måte å snakke med skolen på gjennom råd og utvalg. Likevel er det noen ting man kan gjøre:

  • Snakk gjerne sammen med andre foreldre og se om dere kan bli enige om det dere ønsker å si til skolen
  • Be om et møte med rektor – be om å sette av god tid, vær tydelige på hva dere forventer og be om at han også er tydelig. Forsøk å svare på: Hva er et godt samarbeid for deg? Hvordan kan vi foreldre få gi innspill til skolen? Ønsker skolen innspill fra oss foreldre? Ha som mål å finne en felles forståelse av hvordan dere kan samarbeide best mulig
  • Diskuter forventninger til skolen og hva slags forslag dere kan komme med til skolen, og på hvilken måte
  • Hvis kommunikasjonen mellom rektor og dere foreldrene har låst seg fast, vurder om noen andre skal ta diskusjonen videre
  • Skoleutvalget (SU) er mellomledd mellom skolen og skoleeier. Hvis hjem-skole-samarbeidet ikke fungerer, kan disse utvalgene ta det opp med rektor, og melde det videre til skoleeier
  • Dere kan klage til skolen, hvis dere mener at skolen ikke legger godt nok til rette for foreldresamarbeidet. Henvis til opplæringsloven.
  • Hvis dere mener at skolen absolutt ikke oppfyller sin plikt til å legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene, kan dere melde dette til Fylkesmannen. Da må det først være tatt opp med rektor og skoleeier uten at det har blitt bedre