Likevel skal ikke SFO bare være en oppbevaringsplass for barna, men skal tilføre noe til barnas utvikling og mestring. SFO skal også være et tilbud for barn med spesielle behov.

Hverdagen på SFO kan omfatte fysisk aktivitet og friluftsliv, kulturelle aktiviteter, lek og sosial læring, læringsstøttende aktiviteter, sunne og hyggelige måltider og utnytting av ressursene i lokalmiljøet.

SFO/AKS samarbeider ofte med lokale idrettslag eller kulturskoler om tilbudet.

Hva sier loven?

Det er ikke noe krav i loven om at SFO skal tilby et pedagogisk innhold, men Utdanningsdirektoratet har utviklet nasjonale føringer for SFO. Her står det blant annet:

SFO skal bidra til helhet og sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og utnytte lokale kultur- og fritidstiltak.

SFO bør bidra til sosial og uformell læring, fysisk utfoldelse, lære barna gode matvaner samt bidra til inkludering av barn med annen kulturbakgrunn og barn med særlige behov.

Utdanningsdirektoratet

Hvordan kan jeg påvirke tilbudet på SFO?

  • Snakk med de andre foreldrene for å få deres inntrykk og innspill på tilbudet
  • Ta kontakt med FAU hvis SFO er tilknyttet skolen. Da er ofte FAU også engasjert i dette
  • Ta eventuelt direkte kontakt med ledelsen ved SFO eller rektor for å høre deres tanker og eventuelt komme med forslag
  • Hvis det er vanskelig å få ledelsen ved skolen/SFO engasjert, prøv å samle noen foreldre som kan stå sammen, og kontakt eventuelt kommunen eller skoleeier for å få til en endring

Les mer om dette