Akkurat som elevene er en del av en klasse/gruppe, er du som forelder en del av en foreldregruppe. Foreldrene kan også på videregående skole spille en svært viktig rolle med å inkludere og bidra for at alle elevene i en klasse/gruppe kjenner at de hører til:

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. Dette er nødvendig om de skal kunne sette felles standarder for barnas og de unges aktivitet og atferd.»

Fra læreplanens generelle del

Et godt samarbeid mellom kontaktlæreren og foreldrene i klassen gjør hverdagen bedre for eleven og enklere for læreren. 

Samarbeid fra første dag

Det er skolens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med hver enkelt forelder. Det er lurt å etablere god dialog allerede før oppstart i Vg1, og det er lurt at skolene og fylkeskommunen legger til rette for at foreldrene samarbeider.

Foreldrene kan samarbeide om saker som angår hele gruppen: 

 • Felles verdigrunnlag: Bli enige om noen grunnleggende verdier som alle kan støtte, og hvordan man skal løse situasjoner som oppstår mellom elevene
 • Et godt klassemiljø
 • Sosiale tiltak for at elever skal bli kjent med hverandre, foreldre skal bli kjent med hverandre, og foreldrene og elevene også skal bli litt kjent med hverandre
 • Innholdet i undervisningen 
 • Hjemmearbeid
 • Resultater, karakterer, vurderinger og hvordan skolen gjennomfører prøver og kartlegginger 
 • Hvordan skolen legger til rette for kommunikasjon med foreldrene
 • Hvordan elevene får si sin mening og bli hørt
 • Hvordan skolen gjennomfører foreldresamtaler

Godt samarbeid gir godt klassemiljø

Et godt samarbeid mellom foreldrene gjør at elevene opplever skolen som trygg 

Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke med hverandre om ting de er opptatt av. For både elever og foreldre er det viktig å høre til. Alle foreldre og elever kan gjøre noe for å få andre til å føle seg som en del av fellesskapet. 

Slik kan du skape et godt klassemiljø

 • Inviter venner av ditt barn med hjem, og ha en åpen dør for ungdommenes venner
 • Arranger inkluderende feiringer og fester, der ingen av klassekameratene føler seg utenfor
 • Ta initiativ til eller hjelp til med å arrangere sosiale aktiviteter for elever og foreldre
 • Delta på foreldremøter
 • Ta initiativ til å samarbeide med andre foreldre og til å skape et nettverk dere imellom
 • Snakk positivt om og med andre hjemme og på nett
 • Vær en god rollemodell – tenk på hvordan dere snakker om andre hjemme
 • Samordne skyss og transport
 • Delta på foreldretreff

Tips til kontaktlærer

 • Inviter foreldrene til å samarbeide om skolehverdagen, og lytt til hva de har å si
 • Forsøk å engasjere alle foreldrene ved å samarbeide om foreldremøter, temaer, sosiale arrangementer osv
 • Legg opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt, og svar raskt og hyggelig på e-poster/telefoner fra foreldre, enten det gjelder noe hyggelig eller bekymringer foreldrene må ha
 • Gjelder kontakten en elevs atferd eller mobbing, ta eleven på alvor hvis det forteller, og foreldrene hvis det er de som tar kontakt. Sørg for å sette i gang skolens rutiner for å følge opp elevens trivsel. Det kan være lurt å ha god dialog med hjemmet og for at elevene, og foreldrene der det er naturlig, får være med å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes, og sjekk at tiltakene har effekt. Hold foreldrene informert om status. Les om aktivitetsplikten

Tips til foreldre

 • Hvis du har en bekymring, ta raskt kontakt med kontaktlærer – ikke vent til bekymringen er blitt til et større problem
 • Gi gjerne ros til kontaktlærer og konstruktive tilbakemeldinger
 • Hvis du ikke opplever å bli hørt eller lyttet til av kontaktlærer, ta kontakt med inspektør, sosiallærer, spesialpedagog eller rektor