Foreldrene kan være en viktig samarbeidspartner for skolen, også på videregående skole. Skolen kan invitere foreldrene til å delta i skolemiljøutvalget (SMU)skoleutvalget (SU), og de kan velge å samarbeide ut over disse organene, for eksempel ved å legge til rette for fadderordninger, arrangere sosiale sammenkomster og legge til rette for god dialog med foreldrene. 

Hva sier loven om hjem-skole-samarbeidet på videreågende skole?

Et systematisk og godt samarbeid mellom skolen og foresatte skjer gjennom: 

  • jevnlig oppfølging av hver enkelt elev og kontakt med foresatte 
  • systematisk gjennomførte konferansetimer/utviklingssamtaler mellom kontaktlæreren og de foresatte / elevene
  • foreldremøter og sosiale arrangementer
  • råd og utvalg som FAU, SU/driftsstyrer og SMU

Systematisk samarbeid gjennom råd og utvalg

Hvis skolen eller fylkeskommunen velger å invitere foreldrene med inn i rådene og utvalgene, kan skolen og foreldrene løfte opp og drøfte saker og problemstillinger. Ved å bruke disse utvalgene aktivt kan alle foreldre være med og forme skolehverdagen til ungdommene, og til å bidra til den best mulige skolen for alle elever. 

Avklar forventninger tidlig

Uansett om foreldrene skal inviteres med, er det viktig at utvalgene lager planer for året, og at rektor og skoleledelse er åpne for å diskutere og avklare forventninger med utvalgene så tidlig som mulig, slik at de kan fungere så godt som mulig.

Les hvordan et godt arbeid i råd og utvalg kan foregå

Hva er det viktig at utvalgene snakker med skolen om?

  • Skolemiljø (psykososialt, inne, ute)
  • Vurderinger, resultater og undersøkelser
  • Skoleutvikling, høringer om politiske forslag om nærmiljøet, skolen, trafikksikkerhet og andre forhold
  • Økonomi og ressursbruk, strategiske planer og prioriteringer (SU)