Klasse-/foreldrekontakt

Klasse-/foreldrekontakten har ansvar for å bidra til et sosialt miljø i klassen. Vanligvis skal ikke klasse-/foreldrekontakten involvere seg i enkeltsaker, men hun kan gi deg råd om hva som er en god fremgangsmåte. 

  1. Snakk med kontaktlæreren eller, hvis du synes det er bedre, rådgiver/sosiallærer (klassekontakten kan, hvis hun er komfortabel med det, bli med på møte med skolen)
  2. Hvis dette ikke fører frem innen fem dager, kan du ta kontakt med sosiallæreren og melde saken til rektor
  3. Hvis du etter dette er bekymret for om skolen bryter loven, akn du snakke med FAU og Skolemiljøutvalget (SMU). Skriv ned det du er bekymret for, kom med konkrete eksempler, og be dem om å snakke med rektor om dem. 
  4. Skriv en klage til skolen ved rektor. Skriv ned det du er bekymret for, kom med konkrete, men anonymiserte eksempler, og spør hvordan han følger opp Opplæringsloven § 9 A
  5. Be om at denne saken behandles i Samarbeidsutvalget (SU)/Driftsstyret (DS)
  6. Hvis rektor ikke tar tak i saken innen fem dager, kan du snakke med skoleeier, mobbeombud eller klage til Fylkesmannen, og eventuelt sende en klage til skoleeier

Les om klassekontaktens oppgaver

FAU og Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolens råd og utvalg skal i utgangspunktet ikke engasjere seg i enkeltsaker, men de kan gi gode råd om hva du bør gjøre hvis barnet ditt ikke trives, blir mobbet eller utsetter andre barn for krenkelser eller mobbing.

Hvis du er bekymret for flere elever, hele trinn eller skolemiljøet som helhet, er dette noe FAU kan ta opp med skolen. Skolemiljøutvalget (SMU) kan ta opp alle saker som gjelder skolemiljø, og er det rette forumet for å diskutere skolemiljø og generelle rutiner for dette.

Temaet kan eventuelt også tas opp i samarbeidsutvalget(SU) / driftsstyret(DS). 

Når FAU og skolemiljøutvalget skal samarbeide med skoleledelsen, kan det være nyttig å vite hvordan foreldrene opplever skolens læringsmiljø ved å be om innspill fra foreldrene gjennom klassekontaktene.

Les om hva skolens råd og utvalg kan gjøre når skolemiljøet ikke fungerer

Mobbeombud over hele landet

Alle fylker i Norge har et eget mobbeombud. Mobbeombudet skal sikre at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt skolemiljø, og skal være et tilbud til foreldre og barn som ønsker hjelp og veiledning. Det skal være enkelt å ta kontakt, også for skolene. 

Elever kan ringe til mobbeombudet for å snakke med noen om skolehverdagen sin, foreldre kan få hjelp til å håndtere ulike situasjoner og få informasjon om tiltak og konkrete råd om hva de skal gjøre. Mobbeombudet skal være uavhengig og er derfor tilknyttet ledelsesstaben, ikke en utdanningsavdeling eller en etat. 

Les om mobbeombud

Organisasjoner og hjelpetilbud

Kommunale hjelpetilbud for barn og unge

Man kan be om bistand fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP), barnevernet eller familiekontoret i kommunen.

Mange kommuner har etablert beredskapsteam mot mobbing eller andre tverrfaglige psykososiale team i kommunen for å hjelpe barn, unge og deres familier. 

Fylkeskommunen og statlige tilbud

  • Fylkesmannen: Fylkesmannen er klageinstans i mobbesaker og har en veldig viktig rolle i å hjelpe foreldre, elever og skolene. Man trenger ikke ha en klage for å ringe til Fylkesmannen. Les mer om Fylkesmannen
  • Mobbeombud: Alle fylker har et eget mobbeombud som skal være lett tilgjengelig for barn og foreldre som trenger råd og informasjon i skolemiljøsaker. Les mer om mobbeombud
  • Politiet: En del mobbing, trakassering og krenkelser kan medføre ulovlige handlinger, selv om barna eller ungdommene ikke visste at det de gjorde, var ulovlig. Alle skoler har en politikontakt, og foreldre og elever kan også selv ta kontakt med politiet, enten anonymt eller med navn, for å få råd hvis noe straffbart er skjedd, eller for å anmelde noe.
  • Konfliktrådet: Konfliktrådet hjelper til med å løse konflikter - både lovbrudd og mindre alvorlige konflikter. Konfliktrådet tilrettelegger for møter der deltakerne selv kan finne fram til gode løsninger gjennom dialog. Konfliktrådet er en gratis statlig tjeneste for alle. Les mer om Konfliktrådet