Alle elever skal ha en kontaktlærer (opplæringsloven § 8-2). Kontaktlæreren har hovedansvaret for å etablere et godt samarbeid med foreldrene til hver enkelt elev og skal samarbeide med foresatte til eleven fyller 18 år og blir myndig. Deretter må eleven gi sitt samtykke til at foreldrene skal få informasjon og samarbeide.

Kontakten med foreldrene skal være systematisk og god og både foreldrene og elevene skal føle at de blir møtt med respekt og anerkjennelse. Som forelder kan du forvente at skolen holder deg oppdatert om skolehverdagen til ditt barn, og om hennes faglige og sosiale utvikling. Hva dette betyr i praksis, må dere finne ut sammen. 

Kontaktlæreren har ansvaret for å arrangere en systematisk samtale med foreldrene hver høst i Vg1 og Vg2. Les om dette

Dette kan du snakke med kontaktlæreren om

Skolen skal invitere til samarbeid

Skolen har ansvar for å invitere foreldrene til å engasjere seg i elevenes skolehverdag, og de må være tydelige på hvilke forventninger de har til foreldrene. Når foreldrene har kunnskap om skolen, rutinene og ordensreglement og vet hvor viktige de er, blir det lettere for dem å engasjere seg.

Læreren har taushetsplikt

Noen ganger trenger kontaktlæreren å forhøre seg med en faglærer, nærmeste leder, rådgiver, skolehelsetjenesten eller en spesialpedagog, eller å ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) angående ditt barn. Da er det viktig at han eller hun kjenner til og opprettholder taushetsplikten, og at eleven få gi sitt samtykke til hva kontaktlæreren kan kommunisere videre.

Når skal jeg snakke med rektor?

Når skal jeg snakke med noen andre enn rektor?

  • Hvis du har spørsmål om spesialundervisning eller spesiell tilrettelegging, kan du snakke direkte med spesialpedagog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
  • Hvis du vil snakke om fysiske eller psykiske helseutfordringer, trivsel og skolemiljø, men ikke har lyst til å snakke med skolen, kan du snakke med skolehelsetjenesten. De har taushetsplikt og skal ikke si noe til skolen uten samtykke fra dere eller ditt barn. Når barnet er 16 år, har skolehelsetjenesten taushetsplikt også overfor foreldre og foresatte.
  • Hvis du mener at det ikke er godt miljø i klassen eller på skolen, kan du ta det opp med skolemiljøutvalget (SMU) og skoleutvalget (SU)
  • Hvis du er misfornøyd med noe på skolen som sannsynligvis gjelder flere, kan det være lurt å ta saken opp med andre foreldre før du eventuelt tar det med rektor 

Når skal foreldrene bli bedt om å samtykke?

Hvis skolen skal kartlegge og utrede om en elev trenger spesialundervisning, skal både elev selv og foresatte holdes oppdaterte hele veien. Det er eleven selv som skal gi sitt informerte samtykke til prosessen, med mindre foreldrene er verger for eleven (vergemålsloven). Skolene kan heller ikke frita elever for nasjonale prøver uten at eleven selv eller foresatte har gitt sitt samtykke.

Les mer om spesialundervisning

Les mer om samtykke hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Når har jeg krav på informasjon om barnet mitt?

Foreldrene har hovedansvar for å ta vare på barnet helt til det fyller 18 år (barneloven). Derfor har foreldrene krav på å få opplysninger om barnet helt fram til det. Samtidig har barn krav på privatliv, beskyttelse og å bli hørt. Elevene på videregående skole skal spørres og høres om hvilken informasjon lærere og andre ansatte på skolen ikke skal fortelle om til foreldrene. 

Dette kan gjelde for eksempel chatter, samtaler eller e-poster mellom lærer og elev, eller betroelser om personlige forhold. 

Hvis skolen har mistanke om at en elev utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller at hun har alvorlige atferdsvansker, har de ansatte meldeplikt til barnevernet. Da skal de ikke informere foreldrene.

Les mer om taushetsplikt og informasjon til foreldre

Hva hvis mitt barn blir mobbet eller mobber andre?

Alle ansatte ved skolen har aktivitetsplikt. Det betyr at de skal følge godt med på hver enkelt elev, og hvis de har mistanke om eller får vite at et barn ikke har det bra på skolen, så skal de straks – og senest innen fem dager – undersøke og melde dette videre til rektor. Det er elevenes egne opplevelser som skal være i sentrum, og elevene som føler seg krenket, og foreldrene deres, skal bli hørt og skal få være med og utforme tiltak. 

Les mer om aktivitetsplikt

Les mer om informasjonsplikt

Når skal foreldrene få beskjed om hendelser?

Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om barna har fått oppfylt rettighetene sine, og hva de skal gjøre for å sørge for at rettighetene blir oppfylt (opplæringsloven § 9 A-9). Det betyr at de tidlig må få beskjed og inviteres til å samarbeide. Foreldrene kan hjelpe til med å undersøke hva som har skjedd, og er derfor en viktig informasjonskilde for skolen.

Les mer om dette