Svar:

Elever og foreldre kan holdes erstatningsansvarlige for skader de påfører skolens eller medelevers eiendeler. Skolen kan imidlertid ikke pålegge elevene eller foreldrene større erstatningsansvar enn det som følger av de alminnelige erstatningsrettslige reglene. 

Skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2 regulerer erstatningsansvaret for barn og foreldre.

Barn kan holdes ansvarlig for skader de har forårsaket forsettlig eller uaktsomt. Det skal imidlertid svært mye til. Skadeerstatningssaker viser at det er svært få saker hvor barn anses å ha opptrådd uaktsomt. Ved vurderingen av om barnet har opptrådt uaktsomt, skal det legges vekt på barnets alder og modenhet. Foreldrenes ansvar er begrenset oppover til 5000,- kroner per skade. 

Skolen kan derfor holde elevene/foreldrene ansvarlig for skader på eller tap av iPad/nettbrett som eleven har forårsaket forsettlig eller uaktsomt. Rene uhell eller tyveri, der eleven ikke har vært uaktsom, kan ikke skolen kreve erstatning for. 

Les om forsikring

Les om digitale læremidler