Svar:

Aktivitetsplanen skal være skriftlig, jf. § 9 A-4 6 ledd. Kravet til aktivitetsplan utløses samtidig som aktivitetsplikten. Fra tidspunktet for skriftliggjøring blir planen et av sakens dokumenter. Det betyr at dokumentet skal journalføres og arkiveres på lik linje med andre skriftlige dokumenter, jf. arkivloven §§ 6 og 2, mv.

Les om aktivitetsplikten i grunnskolen

Les om aktivitetsplikten i videregående skole

Dersom saken gjelder konkrete elever, har elevene og deres foresatte som parter rett til å få kopi av aktivitetsplanen.

Dersom saken gjelder en konkret situasjon f.eks. klassemiljøet generelt, kan enkeltelever og foresatte be om innsyn i aktivitetsplanen. Personsensitive opplysninger kan unntas etter forvaltningsloven § 19 annet ledd bokstavene a og b.

Svar fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag