Svar:

FUG får en del henvendelser om hvilke rettigheter foreldre har, og hvilke saksbehandlingsregler som kommunen må følge, ved forslag om nedleggelse av skoler.

Sivilombudsmannen har vurdert saker om skolenedleggelse og har presisert at de som blir direkte berørt av vedtaket, blant annet foreldre, må få anledning til å uttale seg gjennom FAU.

Barneombudet har presisert at i henhold til Barnekonvensjonen artikkel 3, skal kommunen i saker som berører barn, blant annet skolenedleggelser, ta hensyn til hva som er barnets beste. Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.

Avgjørelsen om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven kan ikke anvendes direkte. Men det er et generelt forvaltningsmessig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I saker om skolenedleggelse innebærer det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes.

En skolenedleggelse har stor betydning for elever, foreldre og hele lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at kommunen sørger for at saken er så godt utredet som mulig, og at berørte parter får anledning til å uttale seg. I denne sammenheng vil det være naturlig at både foreldrerådet v/FAU ogsamarbeidsutvalget/driftsstyret ved skolen blir hørt.

Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Medlemsorganisasjonen Landslaget for nærmiljøskolen jobber med spørsmål som dette, og de har hjulpet mange skoler og foreldre med klage på vedtak om nedleggelse.