Svar:

Foreldre har rett til god informasjon om alt som angår deres barn. Foreldre har hovedansvaret for sine barn, og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Dette krever godt samarbeid og god kommunikasjon mellom hjem og skole.

Informasjon er en rettighet for både elever og foreldre. Begrenset av reglene om taushetsplikt og § 19 i forvaltningsloven, har foreldre rett til informasjon om sitt eget barn, om gruppen/klassen og om skolen. Informasjon er noe man har krav på, og dersom man mener at man ikke får god nok informasjon, går det an å klage på det.
 
Eksempel på slike saker:

Elevvurdering

  • Det skal være en løpende elevvurdering gjennom hele skoleåret
  • Hvert skoleår skal det være minst to forberedte samtaler mellom lærer, elev og foresatte med en forpliktende oppsummering (Forskrift til opplæringsloven, § 3-2)

Ordensreglemet og sanksjoner

  • Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre (opplæringsloven § 2-9)
  • Foreldre skal varsles når elever på 1.-7. trinn bortvises for resten av dagen (opplæringsloven § 2-10)

Spesialundervisning

  • Foreldre har rett til å gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen og skal gi sitt samtykke før den settes igang (opplæringsloven § 5-4)
  • Halvårlig oversikt over spesialpedagogisk opplæring og vurdering av elevens utvikling sendes til eleven eller foreldrene (opplæringsloven § 5-5)

Les om spesialundervisning

Skolemiljøet

  • Skoleledelsen er forpliktet til å gi foreldre informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen (opplæringsloven § 9a, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., § 5)

Les om skolens plikt til å informere

Les om hvilken informasjon foreldrene har krav på