Svar:

Så flott at dere ønsker å jobbe for å forebygge mobbing. Det er mye både FAU og SMU kan gjøre på dette feltet.

 • Rollemodeller. Det aller viktigste vi foreldre kan gjøre, er å være gode rollemodeller for barna våre. Vi kan også forvente at alle de ansatte på skolen er bevisste på at de er rollemodeller for elevene. Hvordan vi snakker om andre, hvilke holdninger vi formidler, hva vi aksepterer av snakk og handlinger fra våre barn, preger veldig sterkt hvordan de oppfører seg på skolen. Ofte er vi ikke bevisste på hvilken påvirkning vi har på egne og andres barn.
   
 • Foreldremøter. Hvordan skape et godt miljø bør være tema på alle foreldremøter. Både FAU og SMU kan ta initiativ til dette. Det kan være ved å foreslå en ekstern foredragsholder eller et panel der både foreldre, eksterne og skolens egne folk (rektor, sosiallærer, helsesøster, elevrepresentant e.l.) er med. Det kan være en god ide å følge opp et foredrag i plenum med gruppearbeid der foreldrene selv blir mer aktivt involvert. Hensikten må være å skape en felles forståelse for hva som må til for å få et godt skolemiljø, og hva både foreldre og ansatte kan bidra med. Temaet om hvordan være gode rollemodellere bør også passe inn her.
   
 • Samarbeid. Skal man forebygge mobbing, så må alle samarbeide om det. Om foreldre krangler seg imellom, og om FAU og skolens ledelse er motparter og ikke samarbeidsparter, så vil man aldri greie å skape et godt miljø på skolen. Alle voksne må ha barnas beste i sentrum, og ikke la voksenkonflikter få plass. Les om hvordan man kan skape et godt skolemiljø
   
 • Gripe inn tidlig. Når det oppstår små konflikter, må voksne gripe inn og stoppe det før det utvikler seg til store konflikter og mobbing. Dette kan FAU og SMU forvente av både ansatte og foreldre. Forebygging av mobbing skjer ved at konflikter løses raskt, og ikke må løftes til rektor eller videre til kommunen. Det er viktig at tendenser til mobbing blir stanset tidlig ved at man ser på hele læringsmiljøet og setter inn tiltak her. Det er det ansatte på skolen som må gjøre, gjerne i samarbeid med foreldre.
   
 • Det fysiske skolemiljøet. FAU og SMU kan bidra til at det fysiske skolemiljøet er godt. Om elevene har positive aktiviteter og gode omgivelser på skolen, så vil det forebygge mobbing og skape trivsel. Lekeapparater og annet som trengs for å skape et godt fysisk miljø, kan FAU og SMU ta initiativ til å skaffe.
   
 • Gode aktiviteter. Det kan være faste ordninger på skolen med utedager, ulike aktivitetsdager, samlinger på klassenivå, trinnivå og skolenivå for å skape et fellesskap og en god atmosfære. Det er den beste forebyggingen mot mobbing.