Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Det betyr at skolene skal jobbe for at skolene blir et sted der barna føler seg trygge, har venner og kan lære uten å bekymre seg for å om noen ler av dem eller plager dem på andre måter.

Opplæringsloven §9 A slår fast at det er elevenes egen opplevelse som skal stå i fokus – hvert enkelt barns opplevelse av å ha det bra. De voksne kan derfor ikke si at et barn ikke blir krenket eller mobbet hvis barnet gir uttrykk for at de blir det.

Å høre til

Å føle at man hører til er et grunnleggende behov og en menneskerett. Skolen er, ved siden av familien, den viktigste sosiale arenaen som barn har i sin hverdag. Et godt skolemiljø er helt avgjørende for at barn skal få lære og utvikle seg, både sosialt og faglig, uavhengig av bakgrunn og forutsetning. 

Denne definisjonen av mobbing, som FUG anbefaler, viser hvorfor dette er så viktig for skolemiljøet:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. (Lund, Helgeland, Kovac, 2017)

Les mer om hva mobbing er